19. joulukuuta 2016

Lausunto Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta


Meri-Rastilan alueelle suunnitellaan kaupunkiuudistusta, jossa alueen väkimäärä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi ja kerrosneliömäärä yli kaksi ja puoli -kertaiseksi. Uutta rakentamista on vielä lisätty viime syyskuussa esinäytetystä kaavaluonnoksesta.


Lähtökohdat

Alueen suunnittelun lähtökohtina ovat alusta asti olleet alueen vetovoimaisuuden lisääminen, segregaation ehkäiseminen sekä asuinalueen tiivistäminen. Painotukset ovat tosin kaavasuunnittelun eri vaiheissa virkamiesten puolella vaihdelleet.

Alueen nykyisiä ehdottomia vetovoimatekijöitä ovat alueen luonnonläheisyys, merellisyys sekä kylämäisyys. Nämä seikat ovat tulleet esille lukuisissa kaavan valmistelun yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa sekä asukastilaisuuksissa ja –kuulemisissa.  Näkemykset näistä vetovoimatekijöistä ovat kaikille asukasryhmille samat. Ns. kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisen väestön näkemys asuinalueen vahvuuksista on yhtäläinen.

Alueelle on toivottu lisää palveluita sekä asukkaiden kokoontumistiloja ja harrastemahdollisuuksia. Nykyisen ostoskeskuksen uudistamista ei ole vastustettu. Korkea rakentaminen saa yleisimmin hyväksynnän ostoskeskuksen läheisyydessä sekä metroradan varrella, alueille joissa ei ole tällä hetkellä metsää.

Pro Meri-Rastila -liike pitää esitettyä asukas- ja kerrosneliölisäystä alueelle edelleen ylimitoitettuna. Pro Meri-Rastila haluaa kiinnittää huomiota erityisesti puisto- ja luontoalueiden vaalimiseen ja säilyttämiseen sekä tulevan rakennuskannan esteettisyyteen ja rakennusmateriaaleihin sekä kaavamerkintöihin liittyen viherrakentamiseen ja pihojen rakentamiseen.


Rakentaminen viheralueille

Pro Meri-Rastila -yhteisö katsoo, että Ison Kallahden puisto tulee säilyttää rakentamattomana puistona ja että puisto- ja niittyalueelle tulisi perustaa luonnonmukainen Syötävä puisto. Pro Meri-Rastila viittaa asiassa Kallahden kylän, Pro Meri-Rastilan ja Vuosaari-Seuran yhdessä laatimaan lausuntoon puiston kehittämisestä (liite).

Suuri asukasmäärän lisäys vaatii laajojen viheralueiden ja kunnollisten puistoalueiden säilyttämistä uusien ja vanhojen asukkaiden viihtyvyyden, virkistyksen ja alueelle juurtumisen edistämiseksi. Syötävä puisto olisi myös alueellinen erikoisuus ja koko Vuosaaren vetovoimatekijä.

Rakentamista tulisi supistaa asukkaille tärkeän Haruspuiston alueella. Pro Meri Rastila -liike esittää, että keventäminen tehtäisiin poistamalla kokonaisia talomerkintöjä - ei pelkästään asuinkerroksia vähentämällä – erityisesti Haruspuistoon suunnitteilla olevasta asuintalokaaresta nykyisen koirapuiston kohdalla.

Lisäksi allekirjoittajayhteisö katsoo, että nykyisten asuintalojen vierustoille rakennettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä talojen varjostuksiin etelä- ja länsisuunnasta ja tarvittaessa talojen kerroksia madaltaa.


Rakenteen ja ilmeen vaaliminen

Pro Meri-Rastila –liikkeen mielestä talojen purkamissuunnitelmat – sekä kaavan jo sisältämät suunnitelmat että pelkissä kaavan esittelypuheissa vilahtaneet ajatukset –  aiheuttavat asukkaissa turvattomuuden tunnetta.  Alueella tulee vaalia myös historiallista kerroksellisuutta ja säilyttää alueen matalia, viehkeitä kerrostaloja. Näin tulee tehdä myös kaupungin vuokra-asuntojen kohdalla. On tärkeää alueen asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta, että myös vuokra-asunnoissa viihdytään ja halutaan kiinnittyä asuinpaikkaan ja että asukasvaihtuvuus ei ole liian suurta ja tiheää.  Lisäksi on kaiken kaikkiaan suotavaa, että myös vuokralla asujat voivat valita asuinmuotonsa ja asua joko kerrostalossa tai pienkerrostalossa.

Allekirjoittajayhteisö pitää myönteisenä, että kaavaan on sisälletty alueen jo olemassa olevaa omaleimaista orgaanista, kaarevaa muotokieltä, puistoihin avautuvia pihoja sekä aukioita. Liike on myös ilahtunut kaavaluonnokseen sisältyvistä merkinnöistä julkisivujen puuverhoilusta ja viherrakentamisesta. Rakennusmääräykset puurakentamisesta ja puuverhoilusta ovat kaavassa syytä tehdä sitoviksi. Sama koskee viherrakentamista, viherkattoja ja pihapiirien luonnonmukaisuuden vaalimista. Vain näin taataan korkeatasoinen ja esteettinen rakentaminen alueelle. Asuintalojen esteettisyyden lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä tulevien parkkitalojen ulkomuotoon.

Pro Meri-Rastila -liike toivoo, että täydennysrakentamisen yhteydessä palautetaan myös alueen nykyiset vuokratalot entiseen loistoonsa ja niihin korjataan alkuperäisiä muistuttavat puiset, metallirunkoiset portit ja merelliset elementit. Liike edellyttää myös, että taataan Meri-Rastilan vanhimman asuntokannan, huviloiden ja torppien, sekä perinneympäristön säilyminen.


Julkiset tilat

Pienten päiväkotien purkamiseen lyhytnäköisesti toiminnallisin perustein ja niiden sijaan perustettaviin suuriin päiväkotirakennuksiin, joita alueelle on esitetty suunnitelmassa kaksi, allekirjoittajayhteisö suhtautuu varauksella. Meri-Rastilan kaltaisessa monikulttuurisessa kaupunginosassa suuri päiväkoti ei välttämättä toimi. Kaikkien lasten edun mukaista olisi, että alueella säilyy myös pieniä päiväkoteja esimerkiksi talojen alakerroksissa. On myös syytä tarkkaan harkita, onko ekologisesti järkevää purkaa alueen nykyisiä pienempiä päiväkoteja ja vanhustentaloa, sillä rakennukset ovat vielä varsin nuoria. Päiväkotirakennuksia suunniteltaessa on hyvä myös ottaa huomioon, että useimmat vanhemmat tuovat lapsensa hoitoon kävellen tai pyöräillen tai julkista liikennettä käyttäen eikä yksityisautolla.

Kaavasta puuttuu asukkaiden toivoma yhteinen kokoontumistila. Myös monipuolisten palvelujen saatavuus on taattava asukasmäärän lisääntyessä merkittävästi.

Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että ns. prosenttitaide toteutuu myös Meri-Rastilan alueella. Meri-Rastilaan sopivat esimerkiksi valoteokset kadun varteen tai erityiset, korkeatasoiset merelliset taideteokset, kuten suihkulähteet.


Länsiranta

Pro Meri-Rastila -liike katsoo, että Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeen toteutuessa kaupungin tulee luopua Meri-Rastilan Länsirannan metsän rakentamisesta. Ilman kunnollisia virkistysalueita ja luonnonympäristöä, alueen omaleimaisuus uhkaa kadota eikä alkuperäinen ajatus segregaation ehkäisystä toteudu. Asuinalue ilman kunnollista virkistysaluetta slummiutuu herkästi.


Lopuksi

Pro Meri-Rastila –liike toivoo, että alueen vetovoimatekijät, luonnonläheisyys, merellisyys ja kylämäisyys säilyvät kaupunkiuudistuksessa, ja esittää sen johdosta ehdotetun rakentamisen  selvää vähentämistä puistoalueilla. Se edellyttää, että rakentamiskohteita poistetaan erityisesti Haruspuistosta ja Ison Kallahden puistosta ja että myös muissa kohdin rakentamisen määrää tarkistetaan alaspäin. Allekirjoittajayhteisö pitää ehdotettua kasvua niin suurena, että Länsirannan rantametsän rakentamisesta on luovuttava.

Sekä nykyisten että uusien asukkaiden viihtyvyyden ja alueelle juurtumisen takaamiseksi Pro Meri-Rastila –liike pitää tärkeänä esteettistä ja korkealaatuista rakentamista, maastomuotojen ja kaupunkirakenteellisen muodon ja ilmeen säilyttämistä sekä historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Hyvän kaupunkiuudistuksen ehtona allekirjoittajayhteisö näkee myös palvelujen ja julkisten tilojen merkittävän parantamisen.

Asemakaavaluonnoksessa on kiitettävästi otettu huomioon monia Pro Meri-Rastilan kaupunkikuvaan liittyviä toiveita. Tässä lausunnossa on kaupunkiuudistuksen laajuuden johdosta voitu ottaa kantaa vain osaan sen sisältämiä asioita. Uudistuksen vaikutus tulee olemaan huomattava alueen ja koko Vuosaaren kannalta, minkä vuoksi suunnittelua on jatkettava erityisen harkitusti. Pro Meri-Rastila –liike odottaa jännittyneen kiinnostuneena ja hieman pelokkaanakin, millaiseksi Meri-Rastila muuttuu.Helsingissä 19.12.2016

Pro Meri-Rastila –liikkeen puolesta
Anna-Maija VirtaLiite: Lausunto Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto, 27.9.2016
29. marraskuuta 2016

Uusi Meri-Rastilan kaavaluonnos on nyt kommentoitavana

Meri-Rastilan nykyiselle asuinalueelle suunnitellaan hyvin mittavaa uutta asuinrakentamista. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on, että 10–15 vuoden kuluessa alueelle valmistuisi asuntoja noin 4 200 asukkaalle. Vastavalmistuneessa asemakaavaluonnoksessa asuntorakentamista esitetään nykyisille tonteille sekä luonto- ja puistoalueille.

Eniten uutta rakentamista tulisi Rastilan liikekeskuksen ympäristöön sekä Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reunoille. Liikekeskus korvattaisiin uusilla kortteleilla, joihin tulisi maantasokerrokseen liiketiloja ja niiden päälle asumista.

Kaavaluonnoksessa on varauduttu myös siihen, että joillekin tonteille voidaan myöhemmin tulevaisuudessa rakentaa nykyistä enemmän asuntoja purkamalla ensin nykyiset rakennukset. Asuinrakentamista on osoitettu myös tulevaisuudessa mahdollisesti purettavien päiväkotirakennusten tonteille.

Uudet asuintalot on suunniteltu pääosin 5–8-kerroksisiksi. Kymmenkerroksisia asuintaloja on sijoitettu alueen tärkeisiin solmukohtiin. Alueen korkein rakennus, 16-kerroksinen asuintalo sijoittuu metroaseman läheisyyteen.

Väritykseltään uudet rakennukset olisivat vaaleita, jotta ne sopivat nykyiseen rakennuskantaan. Vaihtelua pintoihin saataisiin puulla ja tummilla yksityiskohdilla. Uusissa rakennuksissa olisi pääsääntöisesti viherkatot, jotka auttavat sadevesien hallinnassa. Kaava mahdollistaa myös yhteistiloina toimivien kattoterassien rakentamisen.

Asemakaavan lisäksi Meri-Rastilaan on laadittu luonnos liikennesuunnitelmasta, jossa on esitetty täydennysrakentamisen edellyttämät uudet kadut sekä alustava suunnitelma Meri-Rastilan tien perusparannuksesta. Lähtökohtana on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvoittaa joukkoliikennettä, selkeyttää pyöräilyä ja kohentaa kadun ilmettä.

Täydennysrakentaminen on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -nimistä hanketta, jonka tavoitteena on asuntotarjonnan lisäämisen ohella parantaa alueen puistoja, aukioita ja katuja. Lisärakentamisella pyritään lisäksi turvaamaan palveluiden säilyminen alueella. Kaavaluonnos mahdollistaa kahden uuden päiväkodin rakentamisen sekä Meri-Rastilan ala-asteen laajentamisen. Kivijalkayrityksille on suunniteltu liiketilaa Meri-Rastilan tien vilkkaimpien risteysalueiden tuntumaan.

Meri-Rastilan asemakaavaluonnosta ja liikennesuunnitelman luonnosta voi kommentoida 19. joulukuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3. Suunnitelmat ovat lisäksi esillä mm. Vuotalon aulassa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Esittely- ja keskustelutilaisuus kaavasta pidetään tiistaina 29. marraskuuta kello 17.30–20.00 Meri-Rastilan ala-asteella, Jaluspolku 3.

Kaavaluonnos ja liikennesuunnitelma viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2017. Lopullisesti kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisää aiheesta:

Verkkokeskustelu Meri-Rastilan suunnitelmista

Nähtävillä oleva suunnitteluaineisto

Lehdistökuvia kaupungin aineistopankissa

3. lokakuuta 2016

Vaihtoehtosuunnitelma: Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto

 

Esitämme, että Ison Kallahden puisto säilytetään rakentamattomana ja että sen sijaan puisto herätetään eloon ja sitä uudistetaan puistoalueen kulttuurihistoriaa ja moninaista kasvistoa ja puustoa kunnioittaen.

Ison Kallahden puisto Vuosaaressa, Kallvikinniemen kupeessa, on vanhaa villiintynyttä yhä puistossa sijaitsevan 1800-luvun puolivälistä peräisin olevan kalastajatorpan ja entisen, puistosta jo kadonneen 1930-luvun lopulla rakennetun Strandellin huvilan piha- ja viljelysmaata. Puistossa kasvaa jykeviä tammia, harvinaiset mongolianvaahtera ja japaninmarjakuusi, talviomenapuu, viinimarja-, tyrni- ja vadelmapensaita sekä lukuisia puutarhakasveja sekä vanhaa luonnonkasvillisuutta.  Tarkkasilmäinen löytää kesällä Harbonkadun varrelta myös entisen mansikkamaan mansikoita. Vanhin kasvillisuus on parhaiten säilynyt puiston matalilla kallioilla.

Puisto viettää etelään ja kaakkoon kohti Isoa Kallahtea. Sen keskitietämillä pulppuaa kirkasvetinen lähde. Muistona huvila-ajoista pienen kallion laella seisoo kivipöydän runko. Pöydän ääressä ovat huvilakauden aikaan kesäasukkaat siemailleet iltapäiväkahvinsa. Puiston reunamilla on näkyvissä vielä vanhan kasvihuoneen perustukset.

Ison Kallahden puistoon ollaan kehittämässä vaihtoehtoista puistosuunnitelmaa, ns. syötävää puistoa, jonka satoa kaikki lähialueen asukkaat voivat nauttia ja johon on mielenkiintoista tulla vierailemaan kauempaakin. Puistoon lisättäisiin hedelmäpuita ja marjapensaita, joiden sato olisi kaikkien naposteltavissa. Viljelyksiä rakennettaisiin suoraan ravintorikkaaseen maahan, siten että satoa kertyisi pitkin viljelykautta ja että maisema olisi esteettinen läpi vuoden. Maisemaa täydentäisi yhteisöllisesti hoidettavat kotieläimet, kuten lampaat ja kanat. Aikaisemmin Strandellin huvilan puutarhassa olleen kasvihuoneen paikalle voisi rakentaa uuden kasvihuoneen.

Alue kokoaisi eri toimijoita ja eri kulttuuritaustoista tulevia asukkaita yhteen taiteen, tieteen ja ruoanlaiton merkeissä. Viljelykset kannustaisivat monipuolistamaan ruokavaliota ja kokeilemaan uusia makuja. Syötävä puisto istuisi hyvin jatkumoksi vuoden 2016 keväällä aloitettuun yhteisölliseen laatikkoviljelytoimintaan,  jossa 5 eri alueellista järjestöä, mukaan lukien mm. somalivanhempien yhdistys, viljeli erilaisia kasviksia ja juhli yhdessä satoa sadonkorjuujuhlin.
Jo nyt on nähtävissä viljelyhankkeen positiivisia vaikutuksia kaupunkiviljelyn kiinnostuksen kasvuna sekä yhteisöllisyyden kehittymisenä.

Puistossa sijaitseva Sjökullan torppa on toiminut usein erilaisten tapahtumien mahdollistajana. Torpan pihaa on niin ikään jo nyt kunnostettu perinnepuutarhana. Vuonna 2017 torpalle ja sen ympäristöön on suunniteltu järjestettävän horta-kursseja. Tätä hyvin alkanutta kehitystä on syytä tukea ja jatkaa niin, että se voi tavoittaa yhä useamman helsinkiläisen.

Lähikoulun luonto- ja tiedepainotteisuutta voisi hankkeessa hyödyntää esimerkiksi tutkimalla puistossa säilyneitä ikivanhoja luonnon- ja puutarhakasveja sekä kehittämällä viljelymaan kastelu- ja hulevesijärjestelmiä yhteistyönä koulun, alan oppilaitosten ja tutkijoiden kanssa.

Tavoitteena puistosuunnitelmassa on alueen nykyisen kulttuuriympäristön säilyttäminen sekä luontoympäristön vaaliminen ja kehittäminen. Päämääränä on luoda elävä ja toimiva alue, jossa yhdistyisi saumattomasti yhteistyö paikallisten yrittäjien ja virastojen  kanssa. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita voisivat olla Liikuntaviraston hallinnoiman Sannan sauna, melontakeskus Natura Viva, tilaushuvila Villa Achille ja Ravintola Maininki. Alueen läheisyydessä on myös Liikuntaviraston valvoma ja hallinnoima Ison Kallahden uimaranta.

Alueesta on mahdollista tehdä keidas meren rannan läheisyydessä. Uusi erilainen puisto toisi iloa kaikille asukkaille taustasta riippumatta, lapsista vanhuksiin, ja mahdollistaisi monipuolisesti erilaisten tapahtumien järjestämisen. Meri-Rastilan alueen vahvuudet ja vetovoimaisuus asuinalueena lisääntyisi merkittävästi ja alue saisi aivan erilaista huomiota kuin ennen. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita hankkeessa voisivat olla vuosaarelainen Teatteri Ihme, Vuosaaren Kesäteatteri sekä tällä hetkellä Vuosaaressa Kulttuurikeskuksen Helsingin malli -hankkeessa toimivat Suomen Valokuvataiteen museo, KOM-teatteri ja Klockriketeatern.

Hankkeen kehittämiseen ja puiston hoitoon ja ylläpitoon on jo tällä hetkellä näkyvissä laaja innostunut ja sitoutunut vapaaehtoisten joukko.


Kallahden kylä

Pro Meri-Rastila

Vuosaari-Seura ry.


Liitteet:
Sjökullan torppa Vuosaaressa, Matti Lipponen, Vuosaari-lehti 21/2011
https://issuu.com/vuosaari/docs/vspgx212011/6
Sjökulla – kalastajatorpasta asukastaloksi, Anna-Maija Virta, Vuosaari-lehti 17/2016
https://issuu.com/vuosaari/docs/vspgx172016/5

Viljellään kaupungissa – Opas yhteisö-  ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2014:1/Arkkitehtuuriosasto
http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2014/viljellaan_kaupungissa_opas_2014.pdf

21. syyskuuta 2016Tervetuloa Meri-Rastilan Aluefoorumiin 27.9.16!

Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3


Ohjelmassa kello 17.15 alkaen: 

• Meri-Rastilan kaupunkiuudistus ja täydennysrakentamisen suunnittelutilanne
  Arkkitehti Linda Wiksten, kaupunkisuunnitteluvirasto 

• Luonnonläheinen lähiökylä - tutkimustulosten esittely
  Viola Strandberg, Etnografinen tutkimustoimisto Kenno

• Uuden ostoskeskuksen suunnittelutilanne
  Arkkitehti Tiia Ettala, Ettala Palomeras Architects 

• Vuosaari-Seuran kommenttipuheenvuoro
  Ympäristö- ja maankäyttötoimikunnan pj Matti Lipponen

• Mitä tiedetään hallintamuodoista uusissa taloyhtiöissä?
  Projektinjohtaja Ritva Tanner, Esikaupunkialueiden aluerakennusprojekti,   kaupunginkanslia 

• Tontin lisärakentaminen taloyhtiön silmin
  esimerkki Kontulan Ostostie 2, Santeri Leijola, OikeaKoti Vuokra-asunnot Oy 
  asukasnäkökulma Meri-Rastilasta, Lea Purhonen 


• Piirikeskustelua

Tilaisuuden ajan ala-asteella toimii pop-up-kahvila, josta voi ostaa kahvia ja marokkolaisia leivonnaisia. Ennen tilaisuutta Meri-Rastilan torilla on jaossa kaupunkipuutarhan satoa kello 17 alkaen. Huonolla säällä satoa jaetaan koulun aulassa.

Aluefoorumin järjestävät Pro Meri-Rastila -liike ja kaupunkisuunnitteluvirasto
.

4. syyskuuta 2016

Yhdistysten tiedote Itä-Helsingin luontoalueiden puolesta

Ramsinniemi 27.8.2016
TIEDOTE

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä
 
Yleiskaavassa Keskuspuiston osiin kohdistettuja rakentamismerkintöjä on ansaitusti kritisoitu julkisuudessa. Itä-Helsingin luontoalueisiin kohdistuvat uhkat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka meitä itähelsinkiläisiä on paljon. Lähiöidemme metsillä, luonnonrannoilla, niityillä ja 1500-luvulta saakka viljellyillä pelloilla on meille vastaava merkitys kuin Keskuspuistolla on sen tuntumassa asuville.
 
Itä-Helsingissä on useampia osittain päällekkäisiä vihersormia. Niistä yksi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren, Ramsinniemen, Meri-Rastilan metsän, Rastilan kartanon ympäristön ja Mustavuoren kautta Östersundomiin. Toinen etenee Kivinokasta Viikin kautta Kivikkoon ja kolmas on Uutelasta Mustavuoreen suuntautuva vihersormi. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin virkistyksellisesti kuin luonnonkin kannalta ja ne tulee säilyttää.

Valitettavasti ehdotettu yleiskaava ei tätä tunnista, sillä toteutuessaan se kaventaisi vihersormia monin paikoin merkittävästi. Myös uudet raidehankkeet uhkaavat useassa kohdassa vihersormien jatkuvuutta. Raideliikenne tuleekin suunnitella luontoalueet säilyttävästi niin, että sen sijoittelussa hyödynnetään jo olemassa olevia kulkuväyliä.

Itä-Helsingin osalta kaavoja koskevat muistutukset ja lausunnot on sivuutettu vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton, Museoviraston ja ympäristölautakunnan Vartiosaaren ja/tai Ramsinniemen säilyttämistä puoltavia lausuntoja ei ole huomioitu. Lisäksi yleiskaavaehdotukseen oli muistutusajan jälkeen lisätty muuttavaa maankäyttöä Kivinokalle. Tästä ei ole ollut mahdollista lausua missään vaiheessa prosessia.
 
Kaupungin kasvu ei edellytä luontoalueille rakentamista. Luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla suunnittelulla on mahdollista säilyttää Itä-Helsingissäkin se, mikä tekee siitä viihtyisän: alueen metsäinen ja merellinen luonto. Väestönkasvu voidaan sijoittaa jo rakennetuille alueille. Tukholmassa mittava uudisrakentaminen on suunniteltu viheralueita uhraamatta. Luovuutta käyttämällä sama onnistuu myös Helsingissä.

Luontoalueille rakentaminen olisi lyhytnäköinen ja vanhanaikainen ratkaisu, sillä muualla monet kaupungit pyrkivät pikemminkin lisäämään viherpinta-alaansa. Olemassa olevien viheralueiden säilyttäminen on huomattavasti helpompaa kuin uusien rakentaminen.

Luonnon terveysvaikutukset ovat tiedossa, samoin se, että luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttäminen edellyttää toimenpiteitä kaupungeissakin.
 
On siis syytä säilyttää luontoa siellä, missä sitä vielä on. Myös Itä-Helsingissä.

Helsingissä 04.09.2016

Aurinkolahti-Seura ry (allekirjoitus lisätty 8.9.2016)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Herttoniemi-seura ry

Laajasalo – Degerö Seura ry

Koillis Seura ry

Kontula-Seura ry

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Marjaniemi-Seura ry

Mellunmäki-seura ry

Pro Meri-Rastila

Puotila-seura ry

Roihuvuori-Seura ry

Santahamina-Seura ry

Stansvikin kyläyhdistys ry

Tammisaloseura ry – Tammelund Sällskapet rf

Vartiosaari-seura ry

Viikki-Seura ry

Vuosaari-Seura ry

Östersundom-seura ry


Lisätietoja:

Hanna-Leena Ylinen, hlylinen(at)gmail.com
Riitta Malve-Tamminen, puh. 050 5718146, riittamalve(at)gmail.com
Matti Lipponen, matti.lipponen(at)helsinki.fi

30. kesäkuuta 2016

Pro Meri-Rastilan kannanotto Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen esiluonnokseen

Kannanotto Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksesta


Pro Meri-Rastila -liike peräänkuuluttaa Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen kantavaa ideaa tai ajatusta, millä alueen täydennysrakentaminen toteutetaan. Täydennysrakentamisen kantavana johtotähtenä tulisi liikkeen mielestä olla alueen merellisyys, luonnonläheisyys ja monikulttuurisuus. Urbaanin kaupunkimaiseman tulee olla luontevassa ja harmonisessa vuoropuhelussa alueen metsäisen, kallioisen ja merellisen maiseman kanssa. Luonnonläheisyyden tulisi näkyä esimerkiksi rakennusten materiaalivalinnoissa ja muodoissa. Rakennuksissa tulisi suosia materiaalina puuta joko siten, että kerrostalot ovat puukerrostaloja tai puuverhoiltuja. Erityisesti mitä lähemmäs rantaa ja metsiä rakennetaan, sitä kaupunkikuvallisesti tärkeämpää rakennusten maisemointi luontoympäristöön sopivaksi on. Myös rakennusten muodon ja muun arkkitehtuurin tulisi ilmentää alueen ominaispiirteitä. Laatikkomaista rakentamista tulisi välttää.

Pro Meri-Rastila liike on edelleen huolissaan rakentamisen massiivisuudesta ja pitää asukastavoitetta ylimitoitettuna alueelle.

Ison Kallahden puisto


Ison Kallahden puisto tulisi jättää kokonaan rakentamatta ja kehittää sitä villinä kaupunkipuistona maltillisine viljelylaatikkoviljelmineen, omenapuineen ja suurine tammineen. Puistosta voisi kehittää jokaisen vuosaarelaisen hieman villiintyneen ”isoäidin omakotitalon takapihan”, jossa villiniityn kukat kukkivat ja luonto kutsuu rauhoittumaan. Mikäli rakentamista alueelle tulee, sen tulisi olla hyvin maltillista ja sijaita aivan alueen kulmassa Harbonkadun ja Kallahden kylän ohittavan kävelytien risteyksessä.  Mieluisinta olisi jos alueen puistomaisuutta kunnioitettaisiin ja tontin kulman rakennuksena olisi mielikuvituksellinen kasvihuone osana kaupunkiviljelypuistoa – paikassa, jossa itse asiassa on aikaisemminkin ollut kasvihuone. Mahdollisen rakentamisen tulee puistossa olla matalaa, kevyttä ja Kallahden kylän skandinaavisen arkkitehtuurin kanssa yhteen sopivaa.
 

Ole Kandelinin puisto ja Kallahden koulun ympäristö


Harbonkadun ja Meri-Rastilan tien kulmaukseen, Ole Kandelinin puistoon, sekä Meri-Rastilan tien ja Kallahden kylän ohittavan kävelytien varrelle tulevien kerrostalojen olisi hyvä sulautua erinomaisesti maisemaan. Tässä kohden olisi erityisen suotavaa suosia puurakentamista ja esimerkiksi tummaa puuverhoilua, jotta rakennukset eivät hyppää silmille ja leikkaa maisemaa väkivaltaisesti. Materiaalivalinnoissa ja arkkitehtuurisissa muodoissa tulisi ohjata maisemoimaan rakennuksia ja saada ne sulautumaan metsäiseen ja kallioiseen maisemaan.  Kallahden koulun viereiset kalliot olisi syytä säilyttää mahdollisimman eheinä ja rajoittaa rakentamista Ison Kallahden puiston läheisyydessä.

Pro Meri-Rastila -liike huomauttaa, että Kallvikinniementien itäpuoli samoin kun Pohjavedenpuisto kuuluvat itse asiassa Vuosaaren Kallahden osa-alueeseen. On sääli, että suunnitelmassa ollaan viemässä varsin tiiviisti rakennetun Kallahden alueen vehreyttä pois näinkin voimakkaasti. Pro Meri Rastila -liike katsoo että erityisesti Ullaksen kahvilan viereinen alue Kallvikinniementien varrella tulisi jättää kokonaan rakentamattomaksi puistoalueeksi. Näin voidaan säilyttää yhtenäinen puistomainen alue meren rannan läheisyydessä, mikä olisi maisemallisesti merkittävä asia ja kaupunkikuvaa eheyttävä ja luontoa ja merellisyyttä kunnioittava valinta.

Luonto- ja puistoalueiden säilyminen Meri-Rastilassa on erityisen tärkeää myös alueen sosio-ekonomisen aseman vuoksi. Monilla Meri-Rastilan ja Kallahden alueen asukkailla ei ole omaa kesämökkiä saati venettä tai varaa matkustella ulkomailla. He viettävät perheineen erityisen paljon vapaa-aikaansa omalla asuinalueellaan.

Haruspuiston alue


Pro Meri-Rastila -liike on huolissaan Meri-Rastilan sydämen, Haruspuiston ympäristön, massiivisesta rakentamisesta. Rakennusmassaa on suunnitteilla niin paljon, että liike on huolissaan alueen viihtyvyyden laskemisesta. Pro Meri-Rastila -liike katsoo, että alueen uuden rakennuskannan tulisi olla ainakin osittain asumisoikeusasuntoja, jotta alueen tasapainottaminen tapahtuu myös Meri-Rastilan keskiosassa. Jotta myös omistusasuntojen sekoittaminen alueelle olisi mahdollista toteuttaa, tulee alueen arkkitehtuuriin kiinnittää erityistä huomiota. Mielenkiintoisin taloratkaisuin myös omistusasujat löytävät Meri-Rastilan viehkeyden.

Alueen merellisyyden uudet asukkaat voisivat löytää uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla, joilla asuntojen yhteyteen tai sopimuksiin liitettäisiin esimerkiksi mahdollisuus omaan kanootin tai pienveneen säilytyspaikkaan. Esimerkiksi osaan Rastilan pientaloalueen tonttisopimuksista sisältyi jo 1950-luvulla oma venepaikka kiinteistöjen yhdessä omistamalla yhteismaalla Vartiokylänlahden rannalla. Nykyään Rastilan Veneilijät ry:n hallinnoima pieni venesatama sijaitsee Lokitien päässä.

Ostoskeskuksen ympäristö ja Meri-Rastilan tien alkupää


Meri-Rastilaa kehitettäessä on hyvä huomioida naapurikeskusten vetovoima ja luoda Meri-Rastilalle erottautumiskeinoja, jotka pohjautuvat niihin syihin, joista alueen asukkaat ovat kiintyneet Meri-Rastilaan sekä houkuttelevat asiakkaita (asukkaita) myös muilta alueilta.

Täydennysrakentamisessa on tärkeää esteettisyys ja omaleimainen ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Ostoskeskuksen ympäristön rakentaminen voisi mielellään olla yleisilmeeltään vaaleaa, kuten jo olemassa oleva rakennuskantakin on. Länsirannan ja Meri-Rastilan tien välisten uusien talojen korkeutta on syytä madaltaa, jotta ne rytmittyvät paremmin nykyisen matalan rakentamisen taakse. Talojen asettelu on syytä tehdä niin, että ne eivät varjosta liikaa olemassa olevia koteja. Tässä kohden asia on erityisen tärkeää huomioida, sillä suunnitelmassa olevat uudet talot asettuvat juuri auringon puolelle.

Alueella on erityinen tarve myös suurille, yhteiseen käyttöön soveltuville kokoontumis- ja harrastetiloille. Luontevin sijaintipaikka tilalle olisi ostoskeskuksen läheisyys.

Rakennetuissa ympäristöissä, esimerkiksi ostoskeskuksen toreilla, Pro Meri-Rastila -liike näkisi mieluusti meriaiheista ympäristötaidetta tai esimerkiksi suihkulähteitä korostamassa alueen merellisyyttä.

Lopuksi


Pro Meri Rastila -liike toivoo, että Meri-Rastilan alueen täydennysrakentamisessa otetaan vahvasti esiin alueen erityispiirteet: merellisyys, luonnonläheisyys ja monikulttuurisuus. Allekirjoittanut on huolestunut rakentamisen massiivisuudesta ja asukasluvun lähes kaksinkertaistamisesta. Sen seurauksena viheralueet vähenevät ja nykyisten asukkaiden asumismukavuus heikkenee, kun ainakin kaksi kertaa olemassa olevia korkeampia taloja rakennetaan nykyisten viereen.

Meri-Rastilan alueella on paljon annettavaa sekä helsinkiläisille että turisteille, joten alueen nykyisiä vahvuuksia tulisi huolella vaalia ja edelleen voimistaa ja jalostaa. Helsingissä ja Vuosaaressa omaleimaista on se, että sekä urbaani että luonto mahtuvat samaan kaupunkiin – hyödynnetään sitä.


Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta


Hanna-Kaisa Siimes

8. kesäkuuta 2016

Pro Meri-Rastilan ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistyksen kannanotto yleiskaavaehdotukseen

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Ramsinniemen ja Rastilan kulttuuriympäristöt ja luontoarvot säilytettävä

Pro Meri-Rastila -liike ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistys ry haluavat kiinnittää kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten huomiota Meri-Rastilan ja Ramsinniemen alueiden ongelmallisiin yleiskaavamerkintöihin.

Allekirjoittajat esittävät yleiskaavan rakentamismerkintöjen poistamista Ramsinniemestä sekä rakentamismerkintöjen muuttamista Rastilan kartanon ja sen puiston alueella.

Pro Meri-Rastila -liikkeen ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistyksen mielestä Meri-Rastilan ja Ramsinniemen aluetta tulee kehittää tasapainoisena, luonnonläheisenä, alueen luontoarvot ja merellisyyden hyvin huomioon ottavana alueena. Alueella on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä kartano puistoalueineen sekä suojeluarvoa omaavia huviloita puutarha- ja piha-alueineen.

Merkittävien luonto- ja virkistysalueiden sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen säilyttää kaupungin kerroksellisuutta ja historiaa myös tuleville sukupolville sekä alueelle nyt jo tehtyjen ja työn alla olevien rakennuspäätösten mukana tuoville tuhansille uusille asukkaille. Historian näkyminen kaupunkikuvassa sekä mielekkäiden ympäristöjen säilyttäminen alueella auttavat ihmisiä juurtumaan ja viihtymään asuinalueellaan. Juurtuminen ja kiintyminen omaan kotipaikkaan ehkäisevät tehokkaasti segregaatiota ja edistävät positiivista yhteisöllisyyttä.

Alueen erityispiirteiden kunnioittamisella on myös suuri kaupunkikuvallinen merkitys. Voimakas viheralueille tunkeutuminen nakertaa koko Helsingin mainetta vehreänä ja viihtyisänä kaupunkina ja tekee siitä sieluttoman ja historiattoman.

Allekirjoittajat yhtyvät Vuosaari-Seuran, Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-Säätiön tammikuussa 2016 antamaan muistutukseen Rastilan kartanon alueen ja Ramsinniemen osalta.

Rastilan kartanon alue

”Tiiveimmällä mahdollisella korttelitehokkuusmerkinnällä (Asuntovaltainen alue A1) merkitty alue peittää yleiskaavaehdotuksessa merkittävän osan Rastilan kartanon puistoa ja kokonaan entisen pehtorin talon alueen.” Rastilan kartano puistoineen sekä pehtorin talo tulee allekirjoittajien mielestä mitä pikemmin suojata suojelumerkinnöin.

”Alueen muuttaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi tuhoaisi kartanoalueen yleiskaavahankkeen taustaselvityksissä arvokkaaksi helsinkiläiseksi kulttuuriympäristöksi todetun maisemakokonaisuuden, vaikka itse päärakennus jotenkin säilytettäisiinkin kerrostalokorttelien keskellä.

Kerrostaloaluemerkinnän ei tulisi ylittää Rastilantien jatkon entistä linjaa sen länsipuolelle. Myös alueen korttelitehokkuutta olisi syytä tarkistaa ja porrastaa kunnioittamaan paremmin alueen maisemallisia arvoja.”

Ramsinniemi

Ramsinniemi on luonnoltaan arvokas viheralue ja asukkaille tärkeä ulkoilualue. ”Helsingin metsäluonnon monimuotoisuutta selvittäneissä METSO-inventoinneissa alue liittyy Meri-Rastilan luontokokonaisuuteen (Kohde: M7 Meri-Rastila) ja pääosa alueesta kuuluu kahteen korkeimpaan METSO-kriteeriluokkaan.

Ramsinniemi on myös keskeisimpiä osia Itä-Helsingin kulttuuripuistoksi nimettyä itäistä vihersormea, joka ulottuu Broändan kautta aina Östersundomin reunoille asti. Alueen muuttaminen kerrostaloalueeksi katkaisisi radikaalisti tämän tärkeän merellisen viherkäytävän, varsinkin kun Meri-Rastilan länsirannan ja Vartiosaaren kerrostalorakentaminen on samaan aikaan myös suunnitteilla.

Ramsinniemen alueen tekee arvokkaaksi myös sen merkitys vanhana kesäasutusalueena. Huviloista merkittävä osa on yli sata vuotiaita suojeluarvoa omaavia rakennuksia ja pihaympäristöjä. Suunnittelijoina Lars Sonck, Selim A. Lindqvist, Magnus Schjerfbeck ja Alvar Aalto.

Nykyisessä Helsingin yleiskaavassa sekä oikeusvaikutteisessa Uudenmaan maakuntakaavassa Ramsinniemi on merkitty virkistyskäyttöön Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta. Myös Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on virkistysaluemerkintä säilytetty Ramsinniemessä, joka määritellään myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaavaehdotus on tältä osin yksiselitteisesti maakuntakaavan vastainen.”

Helsingissä 6.6.2016

Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta,

Hanna-Kaisa Siimes

Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistys ry

Pirjo Salminen

puheenjohtaja

22. toukokuuta 2016

Meri-Rastilan suunnittelijat Kyläjuhlilla

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen suunnittelijat ovat keskustelemassa täydennysrakentamisesta sekä Rastilan liikekeskuksen ja Meri-Rastilan tien suunnittelusta Kyläjuhlien yhteydessä 26. toukokuuta kello 15–18 Meri-Rastilan torilla. Sateella paikkana on liikekeskuksen aula. Suunnitelmiin voi lisäksi ottaa kantaa verkossa 24.5.–21.6. osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/hearing/meri-rastila2.

Meri-Rastilan keskus uudistuu

Meri-Rastilan keskusta saattaa saada joidenkin vuosien kuluessa aivan uuden ilmeen. Suunnitteilla on purkaa nykyinen ostoskeskus ja rakentaa sen tilalle monipuolinen ja elävä kortteli, jossa olisi liikekeskus ja asuntoja. Liikekeskukseen tulisi ruokakaupan lisäksi kahvila- ja ravintolatiloja sekä eriluonteisia liiketiloja. Asunnot rakennettaisiin liiketilojen yläpuolelle.

Uudesta keskuksesta tavoitellaan viihtyisää ja elävää alueen solmukohtaa, joka linkittyy nykyistä selkeämmin metroaseman alueeseen. Uudistus parantaisi liikkumisyhteyksiä ja kaupunkiympäristön laatua Meri-Rastilan torilla ja metroaseman läheisyydessä.

Uusia asuntoja 4000 asukkaalle?

Rastilan keskuksen lisäksi uutta rakentamista on suunnitteilla myös muualle Meri-Rastilaan. Tekeillä oleva asemakaava mahdollistaisi kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asuntojen rakentamisen noin 4000 uudelle asukkaalle. Uutta rakentamista suunnitellaan nykyisille tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa sekä viheralueiden reunamille. Täydennysrakentamisen lisäksi kaupunkiuudistuksen tavoitteena on alueen puistojen, aukioiden ja katujen parantaminen.

Uudistuksesta on keskusteltu suunnittelun aikana. Syksyn ja talven aikana saadun palautteen perusteella hahmoteltua rakentamista on vähennetty Ison Kallahden puiston kallioilta ja sitä on lisätty Pohjavedenpuiston suunnalla. Myös Haruspuistosta ja Ole Kandelinin puistosta on vähennetty ideoitua uudisrakentamista kallioita säästellen. Metroaseman läheisyyteen suunnitellaan korkeaa rakentamista. Saadussa palautteessa korkean rakentamisen katsottiin soveltuvan metroaseman ympäristöön.

Asemakaavan luonnosaineisto tulee nähtäville ensi syksynä, ja kaavaluonnos on tarkoitus viedä kaupunkisuunnittelulautakuntaan marraskuussa. Lautakunnan hyväksymän luonnoksen pohjalta laaditaan asemakaavat, jotka saatetaan tehdä useammassa eri osassa.

Ensimmäiset asemakaavat voisivat olla lainvoimaisia aikaisintaan vuoden 2017 loppupuolella. Kaavassa ehdotetun rakentamisen odotetaan kestävän jopa 10–15 vuotta. Suunnittelulaineisto: http://kartta.hel.fi/applications/hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2015-002625.

Meri-Rastilan tielle suunnitellaan perusparannusta

Meri-Rastilan tielle suunnitellaan perusparannusta. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvoittaa joukkoliikennettä, selkeyttää pyöräilyä ja kohentaa kadun ilmettä. Kadun vehreys ja mutkittelevuus on kuitenkin tarkoitus säilyttää ennallaan. Uudistuksella varaudutaan Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen.

Meri-Rastilan tien ajorataa on luonnosteltu kavennettavaksi kahdeksasta metristä seitsemään metriin, mikä rauhoittaa ajonopeuksia. Vapautuva tila varattaisiin katupuille, koske nykyinen kasvualusta on niille liian kapea. Nykyiset, osittain huonokuntoiset puut korvattaisiin uusilla.

Kaupunkipuutarhat piristävät Meri-Rastilan kesää

Meri-Rastilan kaupunkikuvaa piristetään kesällä kahdella kaupunkipuutarhalla ja metroasemalta merenrantaan ulottuvalla reitillä. Kaupunkipuutarhat rakennetaan Meri-Rastilan torille ja Ison Kallahden puistoon.

Meri-Rastilan torin keidas on kaikille avoin kaupunkipuutarha, jonka istutusten äärelle kuka tahansa voi tulla istuskelemaan. Kasvien hoidosta vastaa nuorisoasiainkeskuksen Lähiöpuutarha-hanke. Keitaan satoa maistellaan loppukesällä.

Meri-Rastilan torin keitaan avajaisia vietetään 26. toukokuuta kello 15–18 istutustalkoiden merkeissä osana Kyläjuhlaa.

15. toukokuuta 2016

Meri-Rastilan metsän merkityksestä asukkaille

Suoalue Meri-Rastilan metsässä
Anni-Maaria Leppäsen pro gradu -tutkielma Meri-Rastilan metsän merkityksestä asukkaille on luettavissa tästä linkistä.

24. maaliskuuta 2016

Lähiöprojektin kaupunkiviljelyhanke Meri-Rastilaan


Tule viljelemään porukalla! Meri-Rastilassa elävöitetään kaupunkikuvaa keväällä ja kesällä, torilla, reitillä merenrantaan ja torpalla. Osana projektia perustetaan kaupunkiviljelmä, johon haemme osallistujia.

Ensimmäisenä kesänä laatikot ohjataan eri asukasryhmien käyttöön, seuraavana kesänä viljelmää mahdollisesti laajennetaan. Tule mukaan: kokonaisuus suunnitellaan osallistujien ideat huomioiden. Kesäkeidas tulee olemaan kaikille avoin ja sinne tulee myös penkkejä.

Lisätietoja: Päivi Raivio, 050 466 8312, paivi.raivio@gmail.com,
www.paiviraivio.com
www.raiviobumann.com

18. tammikuuta 2016

Taloyhtiöitä toivotaan mukaan Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähestynyt oheisella yhteydenotolla Meri-Rastilan kaupunkiuudistushankkeen alueella sijaitsevia omistusasuntoyhtiöitä:

Hyvä taloyhtiön edustaja – isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja,

Lähteekö taloyhtiönne mukaan tarkastelemaan lisärakentamista tontillenne? Tarvitsetteko lisärahaa esimerkiksi pihaparannukseen tai muuhun remonttiin?

Meri-Rastilaan suunnitellaan kaupunkiuudistusta, jossa tarkastellaan lisärakentamista, puistoparannuksia ja palveluita. Tärkeä osa uudistusta on selvittää taloyhtiöiden tarpeet ja toiveet tonttinsa mahdollisesta lisärakentamisesta. Lisärakentaminen tonteilla voi parhaimmassa tapauksessa tarjota rahoitusta taloyhtiön remontteihin. Kaavatyö on aloitettu vuoden 2015 alussa. Taloyhtiöiden edustajia kutsuttiin erikseen esittely- ja keskustelutilaisuuteen syyskuussa, ja ilahduttavan monia teistä tapasimmekin tuolloin.

Nyt valmistellaan kaavaluonnosta. Siihen otetaan mukaan kaikki halukkaat taloyhtiöt. Tässä tontin lisärakentamistarkastelussa taloyhtiö voi yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa etsiä tontilleen sopivaa lisärakentamismahdollisuutta. Kaavaluonnoksessa mukana oleminen ei tarkoita taloyhtiön tontilla automaattisesti rakentamista. Taloyhtiö saa tontilleen vaihtoehtoisia kehittämisratkaisuja, mutta ei sitoudu mitenkään niiden toteutukseen. Suunnittelu on keskustelevaa, eli kaupunkisuunnitteluviraston kaavoittajat voivat tulla yhtiökokouksiin kutsuttaessa tai muuten esitellä ajatuksia taloyhtiössä. Lisäksi suunnittelutyö tehdään neuvotellen kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa. Ratkaisut tuodaan julkiseen keskusteluun kun kaavaluonnos laitetaan nähtäville kevään 2016 aikana.

Kaavaluonnoksen jälkeen kaavatyö etenee myöhemmin ehdotusvaiheeseen. Taloyhtiön tontille ehdotetaan lisärakentamista tuolloin vain taloyhtiön päätöksellä.

Pyydämmekin nyt sinua isännöitsijä/hallituksen puheenjohtaja ilmoittamaan 1.2.2016 mennessä sähköpostitse tai puhelimitse haluaako taloyhtiönne olla mukana lisärakentamismahdollisuuksien tarkastelussa ja kaavaluonnoksessa.

Lisätietoja lisärakentamisesta saa sivuilta www.uuttahelsinkia.fi/taydennysrakentaminen. Kaupunkiuudistushankkeen tiedot, muun muassa viimeisimmät kuvat suunnitelmista (dokumentti: Suunnitelmat, jotka keskustelussa 10 / 2015), löytyvät kaupungin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.