8. kesäkuuta 2016

Pro Meri-Rastilan ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistyksen kannanotto yleiskaavaehdotukseen

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Ramsinniemen ja Rastilan kulttuuriympäristöt ja luontoarvot säilytettävä

Pro Meri-Rastila -liike ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistys ry haluavat kiinnittää kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten huomiota Meri-Rastilan ja Ramsinniemen alueiden ongelmallisiin yleiskaavamerkintöihin.

Allekirjoittajat esittävät yleiskaavan rakentamismerkintöjen poistamista Ramsinniemestä sekä rakentamismerkintöjen muuttamista Rastilan kartanon ja sen puiston alueella.

Pro Meri-Rastila -liikkeen ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistyksen mielestä Meri-Rastilan ja Ramsinniemen aluetta tulee kehittää tasapainoisena, luonnonläheisenä, alueen luontoarvot ja merellisyyden hyvin huomioon ottavana alueena. Alueella on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä kartano puistoalueineen sekä suojeluarvoa omaavia huviloita puutarha- ja piha-alueineen.

Merkittävien luonto- ja virkistysalueiden sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen säilyttää kaupungin kerroksellisuutta ja historiaa myös tuleville sukupolville sekä alueelle nyt jo tehtyjen ja työn alla olevien rakennuspäätösten mukana tuoville tuhansille uusille asukkaille. Historian näkyminen kaupunkikuvassa sekä mielekkäiden ympäristöjen säilyttäminen alueella auttavat ihmisiä juurtumaan ja viihtymään asuinalueellaan. Juurtuminen ja kiintyminen omaan kotipaikkaan ehkäisevät tehokkaasti segregaatiota ja edistävät positiivista yhteisöllisyyttä.

Alueen erityispiirteiden kunnioittamisella on myös suuri kaupunkikuvallinen merkitys. Voimakas viheralueille tunkeutuminen nakertaa koko Helsingin mainetta vehreänä ja viihtyisänä kaupunkina ja tekee siitä sieluttoman ja historiattoman.

Allekirjoittajat yhtyvät Vuosaari-Seuran, Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-Säätiön tammikuussa 2016 antamaan muistutukseen Rastilan kartanon alueen ja Ramsinniemen osalta.

Rastilan kartanon alue

”Tiiveimmällä mahdollisella korttelitehokkuusmerkinnällä (Asuntovaltainen alue A1) merkitty alue peittää yleiskaavaehdotuksessa merkittävän osan Rastilan kartanon puistoa ja kokonaan entisen pehtorin talon alueen.” Rastilan kartano puistoineen sekä pehtorin talo tulee allekirjoittajien mielestä mitä pikemmin suojata suojelumerkinnöin.

”Alueen muuttaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi tuhoaisi kartanoalueen yleiskaavahankkeen taustaselvityksissä arvokkaaksi helsinkiläiseksi kulttuuriympäristöksi todetun maisemakokonaisuuden, vaikka itse päärakennus jotenkin säilytettäisiinkin kerrostalokorttelien keskellä.

Kerrostaloaluemerkinnän ei tulisi ylittää Rastilantien jatkon entistä linjaa sen länsipuolelle. Myös alueen korttelitehokkuutta olisi syytä tarkistaa ja porrastaa kunnioittamaan paremmin alueen maisemallisia arvoja.”

Ramsinniemi

Ramsinniemi on luonnoltaan arvokas viheralue ja asukkaille tärkeä ulkoilualue. ”Helsingin metsäluonnon monimuotoisuutta selvittäneissä METSO-inventoinneissa alue liittyy Meri-Rastilan luontokokonaisuuteen (Kohde: M7 Meri-Rastila) ja pääosa alueesta kuuluu kahteen korkeimpaan METSO-kriteeriluokkaan.

Ramsinniemi on myös keskeisimpiä osia Itä-Helsingin kulttuuripuistoksi nimettyä itäistä vihersormea, joka ulottuu Broändan kautta aina Östersundomin reunoille asti. Alueen muuttaminen kerrostaloalueeksi katkaisisi radikaalisti tämän tärkeän merellisen viherkäytävän, varsinkin kun Meri-Rastilan länsirannan ja Vartiosaaren kerrostalorakentaminen on samaan aikaan myös suunnitteilla.

Ramsinniemen alueen tekee arvokkaaksi myös sen merkitys vanhana kesäasutusalueena. Huviloista merkittävä osa on yli sata vuotiaita suojeluarvoa omaavia rakennuksia ja pihaympäristöjä. Suunnittelijoina Lars Sonck, Selim A. Lindqvist, Magnus Schjerfbeck ja Alvar Aalto.

Nykyisessä Helsingin yleiskaavassa sekä oikeusvaikutteisessa Uudenmaan maakuntakaavassa Ramsinniemi on merkitty virkistyskäyttöön Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta. Myös Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on virkistysaluemerkintä säilytetty Ramsinniemessä, joka määritellään myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaavaehdotus on tältä osin yksiselitteisesti maakuntakaavan vastainen.”

Helsingissä 6.6.2016

Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta,

Hanna-Kaisa Siimes

Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistys ry

Pirjo Salminen

puheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti