19. joulukuuta 2016

Lausunto Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta


Meri-Rastilan alueelle suunnitellaan kaupunkiuudistusta, jossa alueen väkimäärä kasvaa lähes kaksinkertaiseksi ja kerrosneliömäärä yli kaksi ja puoli -kertaiseksi. Uutta rakentamista on vielä lisätty viime syyskuussa esinäytetystä kaavaluonnoksesta.


Lähtökohdat

Alueen suunnittelun lähtökohtina ovat alusta asti olleet alueen vetovoimaisuuden lisääminen, segregaation ehkäiseminen sekä asuinalueen tiivistäminen. Painotukset ovat tosin kaavasuunnittelun eri vaiheissa virkamiesten puolella vaihdelleet.

Alueen nykyisiä ehdottomia vetovoimatekijöitä ovat alueen luonnonläheisyys, merellisyys sekä kylämäisyys. Nämä seikat ovat tulleet esille lukuisissa kaavan valmistelun yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa sekä asukastilaisuuksissa ja –kuulemisissa.  Näkemykset näistä vetovoimatekijöistä ovat kaikille asukasryhmille samat. Ns. kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisen väestön näkemys asuinalueen vahvuuksista on yhtäläinen.

Alueelle on toivottu lisää palveluita sekä asukkaiden kokoontumistiloja ja harrastemahdollisuuksia. Nykyisen ostoskeskuksen uudistamista ei ole vastustettu. Korkea rakentaminen saa yleisimmin hyväksynnän ostoskeskuksen läheisyydessä sekä metroradan varrella, alueille joissa ei ole tällä hetkellä metsää.

Pro Meri-Rastila -liike pitää esitettyä asukas- ja kerrosneliölisäystä alueelle edelleen ylimitoitettuna. Pro Meri-Rastila haluaa kiinnittää huomiota erityisesti puisto- ja luontoalueiden vaalimiseen ja säilyttämiseen sekä tulevan rakennuskannan esteettisyyteen ja rakennusmateriaaleihin sekä kaavamerkintöihin liittyen viherrakentamiseen ja pihojen rakentamiseen.


Rakentaminen viheralueille

Pro Meri-Rastila -yhteisö katsoo, että Ison Kallahden puisto tulee säilyttää rakentamattomana puistona ja että puisto- ja niittyalueelle tulisi perustaa luonnonmukainen Syötävä puisto. Pro Meri-Rastila viittaa asiassa Kallahden kylän, Pro Meri-Rastilan ja Vuosaari-Seuran yhdessä laatimaan lausuntoon puiston kehittämisestä (liite).

Suuri asukasmäärän lisäys vaatii laajojen viheralueiden ja kunnollisten puistoalueiden säilyttämistä uusien ja vanhojen asukkaiden viihtyvyyden, virkistyksen ja alueelle juurtumisen edistämiseksi. Syötävä puisto olisi myös alueellinen erikoisuus ja koko Vuosaaren vetovoimatekijä.

Rakentamista tulisi supistaa asukkaille tärkeän Haruspuiston alueella. Pro Meri Rastila -liike esittää, että keventäminen tehtäisiin poistamalla kokonaisia talomerkintöjä - ei pelkästään asuinkerroksia vähentämällä – erityisesti Haruspuistoon suunnitteilla olevasta asuintalokaaresta nykyisen koirapuiston kohdalla.

Lisäksi allekirjoittajayhteisö katsoo, että nykyisten asuintalojen vierustoille rakennettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä talojen varjostuksiin etelä- ja länsisuunnasta ja tarvittaessa talojen kerroksia madaltaa.


Rakenteen ja ilmeen vaaliminen

Pro Meri-Rastila –liikkeen mielestä talojen purkamissuunnitelmat – sekä kaavan jo sisältämät suunnitelmat että pelkissä kaavan esittelypuheissa vilahtaneet ajatukset –  aiheuttavat asukkaissa turvattomuuden tunnetta.  Alueella tulee vaalia myös historiallista kerroksellisuutta ja säilyttää alueen matalia, viehkeitä kerrostaloja. Näin tulee tehdä myös kaupungin vuokra-asuntojen kohdalla. On tärkeää alueen asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta, että myös vuokra-asunnoissa viihdytään ja halutaan kiinnittyä asuinpaikkaan ja että asukasvaihtuvuus ei ole liian suurta ja tiheää.  Lisäksi on kaiken kaikkiaan suotavaa, että myös vuokralla asujat voivat valita asuinmuotonsa ja asua joko kerrostalossa tai pienkerrostalossa.

Allekirjoittajayhteisö pitää myönteisenä, että kaavaan on sisälletty alueen jo olemassa olevaa omaleimaista orgaanista, kaarevaa muotokieltä, puistoihin avautuvia pihoja sekä aukioita. Liike on myös ilahtunut kaavaluonnokseen sisältyvistä merkinnöistä julkisivujen puuverhoilusta ja viherrakentamisesta. Rakennusmääräykset puurakentamisesta ja puuverhoilusta ovat kaavassa syytä tehdä sitoviksi. Sama koskee viherrakentamista, viherkattoja ja pihapiirien luonnonmukaisuuden vaalimista. Vain näin taataan korkeatasoinen ja esteettinen rakentaminen alueelle. Asuintalojen esteettisyyden lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä tulevien parkkitalojen ulkomuotoon.

Pro Meri-Rastila -liike toivoo, että täydennysrakentamisen yhteydessä palautetaan myös alueen nykyiset vuokratalot entiseen loistoonsa ja niihin korjataan alkuperäisiä muistuttavat puiset, metallirunkoiset portit ja merelliset elementit. Liike edellyttää myös, että taataan Meri-Rastilan vanhimman asuntokannan, huviloiden ja torppien, sekä perinneympäristön säilyminen.


Julkiset tilat

Pienten päiväkotien purkamiseen lyhytnäköisesti toiminnallisin perustein ja niiden sijaan perustettaviin suuriin päiväkotirakennuksiin, joita alueelle on esitetty suunnitelmassa kaksi, allekirjoittajayhteisö suhtautuu varauksella. Meri-Rastilan kaltaisessa monikulttuurisessa kaupunginosassa suuri päiväkoti ei välttämättä toimi. Kaikkien lasten edun mukaista olisi, että alueella säilyy myös pieniä päiväkoteja esimerkiksi talojen alakerroksissa. On myös syytä tarkkaan harkita, onko ekologisesti järkevää purkaa alueen nykyisiä pienempiä päiväkoteja ja vanhustentaloa, sillä rakennukset ovat vielä varsin nuoria. Päiväkotirakennuksia suunniteltaessa on hyvä myös ottaa huomioon, että useimmat vanhemmat tuovat lapsensa hoitoon kävellen tai pyöräillen tai julkista liikennettä käyttäen eikä yksityisautolla.

Kaavasta puuttuu asukkaiden toivoma yhteinen kokoontumistila. Myös monipuolisten palvelujen saatavuus on taattava asukasmäärän lisääntyessä merkittävästi.

Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että ns. prosenttitaide toteutuu myös Meri-Rastilan alueella. Meri-Rastilaan sopivat esimerkiksi valoteokset kadun varteen tai erityiset, korkeatasoiset merelliset taideteokset, kuten suihkulähteet.


Länsiranta

Pro Meri-Rastila -liike katsoo, että Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeen toteutuessa kaupungin tulee luopua Meri-Rastilan Länsirannan metsän rakentamisesta. Ilman kunnollisia virkistysalueita ja luonnonympäristöä, alueen omaleimaisuus uhkaa kadota eikä alkuperäinen ajatus segregaation ehkäisystä toteudu. Asuinalue ilman kunnollista virkistysaluetta slummiutuu herkästi.


Lopuksi

Pro Meri-Rastila –liike toivoo, että alueen vetovoimatekijät, luonnonläheisyys, merellisyys ja kylämäisyys säilyvät kaupunkiuudistuksessa, ja esittää sen johdosta ehdotetun rakentamisen  selvää vähentämistä puistoalueilla. Se edellyttää, että rakentamiskohteita poistetaan erityisesti Haruspuistosta ja Ison Kallahden puistosta ja että myös muissa kohdin rakentamisen määrää tarkistetaan alaspäin. Allekirjoittajayhteisö pitää ehdotettua kasvua niin suurena, että Länsirannan rantametsän rakentamisesta on luovuttava.

Sekä nykyisten että uusien asukkaiden viihtyvyyden ja alueelle juurtumisen takaamiseksi Pro Meri-Rastila –liike pitää tärkeänä esteettistä ja korkealaatuista rakentamista, maastomuotojen ja kaupunkirakenteellisen muodon ja ilmeen säilyttämistä sekä historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Hyvän kaupunkiuudistuksen ehtona allekirjoittajayhteisö näkee myös palvelujen ja julkisten tilojen merkittävän parantamisen.

Asemakaavaluonnoksessa on kiitettävästi otettu huomioon monia Pro Meri-Rastilan kaupunkikuvaan liittyviä toiveita. Tässä lausunnossa on kaupunkiuudistuksen laajuuden johdosta voitu ottaa kantaa vain osaan sen sisältämiä asioita. Uudistuksen vaikutus tulee olemaan huomattava alueen ja koko Vuosaaren kannalta, minkä vuoksi suunnittelua on jatkettava erityisen harkitusti. Pro Meri-Rastila –liike odottaa jännittyneen kiinnostuneena ja hieman pelokkaanakin, millaiseksi Meri-Rastila muuttuu.Helsingissä 19.12.2016

Pro Meri-Rastila –liikkeen puolesta
Anna-Maija VirtaLiite: Lausunto Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto, 27.9.2016
1 kommentti:

  1. Jos ajatellaan Vuosaarta laajemmin, on perusteltua säästää Pohjavedenpuiston metsäiset kalliot.

    Ostarin seudun suunnittelussa on paljon hyvää.

    Huolella mietittyihin paikkoihin voisi muutoinkin rakentaa korkeampia taloja. Jos ne sijoitetaan harkitusti, myös visuaalinen puoli toimii.

    Luontoa on hyvä turvata.

    VastaaPoista