26. marraskuuta 2011

Uutta ajattelua Meri-Rastilan suunnitteluun

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti keväällä asukkaiden vastustaman hankkeen Meri-Rastilan länsirannan rakentamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Suunnitelma rakentaa 60 vuotta sitten perustetulle metsäiselle ulkoilualueelle on ihmetyttänyt meitä asukkaita. Samaan aikaan muualle Itä-Helsinkiin suunnitellaan metroratojen kattamista ja rakentamista niiden päälle.

Olemme kysyneet aluesuunnittelijalta, miksi Meri-Rastilassa halutaan tärvellä luonnontilaisena säilynyt metsä sen sijaan, että suunniteltaisiin asutuksen täydentämistä rakentamalla metroradan päälle kuten muualla Itä-Helsingissä. Vastaus on ollut, että radan päälle rakentaminen tulee alueellemme myöhemmin. Sitä ennen halutaan asuntoja Meri-Rastilan länsirantaan. Näin siitä huolimatta, että Helsingin kaupungin strategiaohjelmassakin yhdeksi periaatteeksi todetaan ”yhtenäisten viheralueiden ja viheralueyhteyksien säilyttäminen sekä rantojen säilyttäminen kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäytössä”.

Helsingin kaupunki on ajastaan jäljessä. Muualla maailmassa luontoa halutaan nykyisin palauttaa kaupunkeihin (aiheesta mm. Timothy Beatleyn kirjassa Biophilic Cities). Jo olemassa olevan metsän säilyttäminen on huomattavasti helpompaa kuin uuden viheralueen saaminen sinne, mistä se on jo kertaalleen tuhottu. Luonnontilaisilla metsillä ja vanhoilla kallioilla on iso merkitys asukkaiden viihtyvyydelle. Kerran räjäytettyä kalliota on mahdotonta saada enää takaisin.

60- ja 70-luvuilla suunnittelijoiden ja päättäjien mielestä oli varmaankin hyvä ajatus purkaa jugendtalot uudisrakennuksien tieltä. Aika on osoittanut heidän olleen väärässä. Nyt suremme kulttuuriperintöä, joka tässä purkuvimmassa menetettiin. Tällä hetkellä ollaan hävittämässä viimeisiä rantoja, kallioita ja viheralueita vain, jotta saataisiin suhteellisen pieni määrä merinäköalahuoneistoja rakennettua. Haluammeko todella taas tehdä korjaamattoman virheen, jonka typeryyttä jo läheisessä tulevaisuudessa ihmeteltäisiin?

Entäpä jos Helsingin kaupunki kääntäisi suunnitelmansa Meri-Rastilassa toisin päin – ei aloittaisikaan rakentamista länsirannasta, vaan tiivistäisi jo olemassa olevaa asutusta ja rakentaisi metroradan päälle? Näin meille asukkaille tärkeä metsä saisi lisäaikaa eikä peruuttamatonta vahinkoa pääsisi välittömästi tapahtumaan. Tällä lisäajalla arvomaailma ehtisi todennäköisesti muuttua myös Helsingissä ja niin suunnittelijat kuin päättäjätkin alkaisivat vähitellen olla samaa mieltä meidän asukkaiden kanssa siitä, että vanha ulkoilualue on sittenkin säilyttämisen arvoinen.

Hanna-Leena Ylinen, Helsinki

17. marraskuuta 2011

Meri-Rastilan aluefoorumi 23.11.

Mitä nuoret aikuiset kaipaavat julkiselta tilalta Meri-Rastilassa? Mitä lapsiperheet ja maahanmuuttajat ajattelevat Meri-Rastilan palveluista?

OurCity-hankkeeseen liittyvien Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijatöiden tulosten esittely Meri-Rastilan aluefoorumissa keskiviikkona 23.11. klo 19 Meri-Rastilan ala-asteen ruokailutilassa (Jaluspolku 3, 00980 Helsinki).

Tule kuulemaan opiskelijoiden tutkimustuloksista, osallistumaan keskusteluun ja synnyttämään yhdessä uusia ajatuksia ja suunnitelmia Meri-Rastilan kehittämiseksi.

7. marraskuuta 2011

Metsäsanomat 5

Jo aiemmin Meri-Rastilan ulkoilualueelle ilmestyneen Pro Meri-Rastilan julkaiseman tiedotteen Metsäsanomien erikoisnumero on nyt myös verkossa luettavissa, tulostettaviassa ja levitettävissä eteenpäin: Metsäsanomat 5.

24. lokakuuta 2011

Kävellään kaava kumoon!

Tule kävelemään kanssamme keskiviikkoisin Meri-Rastilan länsirannalle! Lähtö klo 18 Asukastila Fokasta (Meri-Rastilan tie 14 B). Kävelyt jatkuvat koko syksyn. Tule ilmaisemaan ajatuksesi rantametsän rakentamisesta. Pimeällä mukaan lyhty tai kynttilä!

23. syyskuuta 2011

Uusi luonnos ensi keväänä

Viimeisimmän tiedon mukaan kaupunkisuunnitteluvirasto kaavailee tuovansa uuden osayleiskaavaluonnoksen Meri-Rastilan länsirannasta lautakuntakäsittelyyn vuoden 2012 keväällä. Luonnos viedään suoraan lautakuntaan ilman uutta lausuntokierrosta.

Uusi kaavaluonnos pyrkisi seuraamaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hylkäämän edellisen luonnoksen ohessa antamaa viitteellistä ohjeistusta: sama asukasmäärä, mutta rantavyöhyke leveämpi. Eli tiiviimpää rakentamista ja korkeampia taloja.

Pro Meri-Rastila kokoontuu Asukastila Fokassa maanantaina 26.9. klo 18 keskustelemaan toiminnasta ulkoilualueen puolustamisen suhteen. Tervetuloa!

13. toukokuuta 2011

Osayleiskaavaluonnos palautettiin

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta ei hyväksynyt eilisessä 12.5. 2011 kokouksessaan kaupunkisuunnitteluviraston esittämää Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan luonnosta, vaan palautti yksimielisesti luonnoksen takaisin virastoon uudelleen valmisteltavaksi.

Palautuksen tarkka sanamuoto oli seuraava: "Lautakunta palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan uudestaan maankäytön ratkaisuja, kaava-alueen rajauksia ja massoittelua myös rakennusten korkeutta nostamalla. Kuitenkin niin, että valmistelussa pyritään lähtökohtaisesti esitetyn mukaisiin rakennusoikeuksiin. Valmistelussa tarkastellaan myös mahdollisuus säilyttää ranta-alueita esitettyä selvästi laajemmin virkistyskäytössä."

Palautusesityksen ohjeistuksessa pyritään lautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Soininvaaran kotisivun mukaan 900 asuntoon kuitenkin puistoa säästäen ja erityisesti niin, että rantaa säästyy leveämmältä vyöhykkeeltä. Rakentaminen laajenisi siten ehdotetusta ylöspäin ja ehkä etelään niin, että rantaan jäisi leveämpi vyöhyke.

Virasto esitti syksyllä 2009 kolme periaateluonnosta kaavahankkeen selvitystyön pohjaksi. Periaateluonnoksessa 1 oli asukasmäärä 500 ja periaateluonnoksessa 2 noin 1500 asukasta. Nyt palautetussa luonnoksessa asukasmäärä oli 2000. Periaateluonnoksiin ja muuhun kaavamateriaaliin voi tutustuaa osayleiskaavaluonnoksen hankekortin kautta: Meri-Rastilan länsiranta.

29. huhtikuuta 2011

Kaava pöydälle

Kaupunkisuunnittelulautakunnan eilisessä kokouksessa Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnos laitettiin pöydälle kahdeksi viikoksi. Lautakunta sai näin lisäaikaa kaavaan tutustumiseen ja sen kohtalosta päättämiseen.

26. huhtikuuta 2011

Lautakuntakäsittely alkaa 28.4.

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnos on tulossa Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn nyt torstaina 28.4. Materiaali tuli esille tänään. Havainnekuvissa esitetään kaksi kaavan mahdollistamaa viitesuunnitelmaa.

Suunnitelmaa on täydennetty ja myös jonkin verran muutettu edellisistä luonnoksista. Esityslista ja linkit koko kaavaluonnosmateriaaliin (kartta, selostus, vuorovaikutusraportti, viranomaisten kannanotot ym.) katso: Kaupunkisuunnittelulautakunta 11/28.04.2011.

5. huhtikuuta 2011

Osayleiskaavaluonnos maakuntakaavan vastainen

Meri-Rastilan ulkoilualueelle suunniteltu kerrostaloalue on selkeästi ympäristöministeriön marraskuussa vuonna 2006 vahvistaman Uudenmaan maakuntakaavan vastainen. Maankäyttö- ja rakennuslain § 32 toteaa maakuntakaavan ja yleiskaavan suhteesta seuraavaa:

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

Jos yleiskaavaa nyt muutetaan, tulee voimassa oleva maakuntakaava ottaa huomioon suunnittelussa siltä osin kuin uusi kaavaluonnos poikkeaa Yleiskaava 2002:sta.

Maakuntakaavassa
koko nykyinen Meri-Rastilan ulkoilualue on merkitty virkistysalueeksi, kuten ilmenee maakuntakaavan liitekartasta: Uudenmaan maakuntakaava.

5. maaliskuuta 2011

Kokous Fokassa 9.3.2011

Pro Meri-Rastila kutsuu kaikki Meri-Rastilan ulkoilualuetta puolustavat keskustelemaan kaavoitushankkeen tilanteesta Asukastila Fokkaan (Meri-Rastilan tie 14 B) keskiviikkona 9. maaliskuuta klo 18. Tarkoituksena olisi vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja ideoita rakentamissuunnitelmien tästä vaiheesta sekä vaikutusmahdollisuuksista kevään tärkean päätöksentekoprosessin aikana. Mitä on jo tehty ja mitä kannattaisi juuri nyt tehdä?

11. helmikuuta 2011

Osayleiskaavaehdotus lautakuntaan huhtikuussa?

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotus ulkoilualueelle suunnitellusta kerrostaloalueesta viedään uusimman tiedonannon mukaan kaupunkisuunnittelulautakuntaan huhtikuussa. Viime vuoden lopulla annetun aiemman arvion mukaan lautakuntakäsittely olisi ollut nyt helmikuussa. Osayleiskaavaluonnoksen hankekortilta löytyvät pdf-tiedostoina kaavakarttojen ja havainnekuvien ym. lisäksi myös Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n tekemä Meri-Rastilan länsirannan luontoselvitys sekä geologi Antti Sallan tekemä muinaisrantakivikon geologisen muodostelman kartoitus.

4. tammikuuta 2011

Mielipide kaavoitushankkeesta

Olen huolestuneena seurannut aikeita kaavoittaa Meri-Rastilan rantametsä asunto- ja toimitilarakentamiseen. Upea metsä soveltuu loistavasti ulkoiluun ja retkeilyyn kaikille helsinkiläisille. Asun itse Herttoniemessä, mutta käytän hyväksi metron tarjoamaa hyvää liikenneyhteyttä aina kun tulen Rastilaan. Yhdessä Rastilan uimarannan, saunan ja suositun talviuintimahdollisuuden kanssa Meri-Rastilan länsiranta muodostaa helposti tavoitettavan ympärivuotisen ulkoiluparatiisin, myös autottomille. Metro ei siis palvele pelkästään työmatkaliikennettä, vaan sen avulla kaupunkilaiset pääsevät myös virkistysalueille.

Periaatteessa on hyvä, että asuntoja kaavoitetaan hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan, kuten metroradan varrelle. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä sokeasti, katsomatta metroasemien luonnonympäristöjä ja virkistyskäyttöä. Tällä hetkellä vapaa-ajan liikenne muodostaa pääkaupunkiseudun liikenteestä jo suuremman osan kuin työmatkaliikenne. On siis pidettävä yhä tarkemmin huolta siitä, että kaupunkilaiset pääsevät julkisilla liikennevälineillä myös vapaa-ajan viettoon.

Vuosaarelaisia on jo yli 35 000, eli keskisuuren kaupungin verran. He ansaitsevat lähiliikuntapaikan ja metsäisen luontoelämyksen kotikaupunginosassaan. Metsän tuhoaminen lisäisi ongelmia alueella. Asuinalueen muuttuminen kivierämaaksi edistäisi yhdyskuntarakenteen hajaantumista ja sosiaalista segregaatiota, kun kynnelle kykenevät asukkaat muuttaisivat naapurikuntiin miellyttävämmän ympäristön toivossa.

Kaavaluonnoksessa 2000 asukkaalle mitoitettu Meri-Rastilan länsirannan alue ei olisi juuri minkäänveroinen panos Helsingin asuntotuotantoon. Kuitenkin se olisi suuri menetys kaikille niille, jotka haluavat viettää Meri-Rastilan metsässä ja rannoilla liikunnallista ja rentouttavaa vapaa-aikaa. Uudisrakentaminen on syytä sijoittaa alueille, joilla se ei tuhoa arvokasta ja paljon hyödynnettyä luonnonympäristöä.

Hilkka Helsti
Helsinki