9. helmikuuta 2015

5. helmikuuta 2015

Haastattelututkimus Meri-Rastilan metsään liittyen

Meri-Rastila 22.11.2014
Mitä Meri-Rastilan metsä merkitsee sinulle? Haluaisitko osallistua kävelyhaastattelututkimukseen ja kertoa omasta lähimetsästäsi?

Tulen keräämään näillä kävelyhaastatteluilla aineiston Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen pro gradu –tutkielmaani varten. Opinnäytetyössäni tutkin, mitä Meri-Rastilan metsä merkitsee metsän lähellä asuville asukkaille. Minua kiinnostaa myös, sijaitseeko metsässä lempipaikkoja ja asukkaille merkityksellisiä kohteita.

Metsän merkitysten selvittämisen lisäksi tarkoituksenani on myös paikantaa haastatteluista kertynyt merkitystieto kartalle, jolloin sitä voidaan hyödyntää tietolähteenä esimerkiksi metsää koskevassa päätöksen teossa. Tämä pro gradu –työ lähimetsän merkityksistä tullaan toimittamaan Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvirastolle.
 
Toteutan haastattelut yksi kerrallaan noin tunnin mittaisina kävelyhaastatteluina Meri-Rastilan metsässä helmi-maaliskuun 2015 aikana. Haastattelun lisäksi pyytäisin haastateltavia myös kirjoittamaan lyhyen, vapaamuotoisen tarinan lähimetsästään. Voin haastatella suomen lisäksi myös englanniksi. Kaikki haastattelut tullaan esittämään anonyymisti niin, ettei haastateltavien henkilöllisyys paljastu.
   
Etsin haastatteluihin vähintään 15 vuotta täyttäneitä metsän käyttäjiä.  Jos siis Meri-Rastilan metsä on sinun lähimetsäsi ja sinulla on tapana käydä kyseisessä metsässä, olet etsimäni henkilö!

Jos haluat kertoa lähimetsästäsi ja osallistua tutkimukseeni, voit ottaa minuun yhteyttä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen anni-maaria.leppanen@helsinki.fi tai puhelimella numeroon 050 349 8823. Kerron kiinnostuneille lisää kävelyhaastattelusta ja voimme sopia tarkemmin haastatteluajankohdasta.

Metsäisin terveisin,
Anni-Maaria Leppänen
Helsingin yliopisto / Geotieteiden ja maantieteen laitos

What Meri-Rastila’s forest mean to you? Would you like to participate in a walking interview research and talk about your neighborhood forest?

These interviews will be collected for the Cultural Geography master's thesis of the University of Helsinki. In this work I will examine what Meri-Rastila’s forest means for the residents of the area. I am also interested to know if the residents' favorite places are situated in the woods or not. 

In addition to the interview data collection my intention is to locate this information on the map, so that it could be used as a data source for the decision-making processes concerning the area. This master's thesis about the suburban forest meanings will be delivered to the Helsinki City Planning and Public Works Departments.

I will carry out the walking interviews in the Meri-Rastila’s forest during February and March 2015. The interviews will be done one by one so that one interview will last at most one hour. In addition to the interview, I would ask the interviewees also to write a short, free-form story about the forest.  All interviews will be presented anonymously, without revealing the identity of the interviewees.

I am looking for residents who often go to the Meri-Rastila’s forest and who are at least 15 years old. So if Meri-Rastila’s forest is the place where you usually go and where you like to spend your time, you are the person who I am looking for!

If you want to tell more about your experiences and participate in the research, please contact me, preferably by e-mail to anni-maaria.leppanen@helsinki.fi or by phone 050 349 8823. I will tell you more about the walking interview and we can arrange the interview date.

Best regards,
Anni-Maaria Leppänen
University of Helsinki / Department of Geosciences and Geography