1. huhtikuuta 2019

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden aineistoa esillä

Kaupungin asemakaavapalvelu laatii nyt Vartiokylänlahden alueelle suunnitteluperiaatteita ja kaavarunkoa. Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Sen jälkeen laadittavassa kaavarungossa tarkennetaan merkittävimmät suunnittelun periaateratkaisut, kuten alustava kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt.

Suunnitteluperiaatteiden painopisteenä ovat Puotilanrannan venesataman alueelle, Rastilanrantaan eli Meri-Rastilan länsirannan arvokkaalle luontoalueelle ja myöhemmin Rastilan kartanon ympäristöön sijoittuvat uudet ja täydentyvät asuinalueet, lahden ympäristön reitistö ja palvelut.

Mielipiteet suunnitteluperiaatteiden ja kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään perjantaina 26.4. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15–16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan suunnitteluperiaatteet ja niiden hyväksymisen jälkeen kaavarunko. Kaavarunko ohjaa myöhempiä asemakaavoja ja liikennesuunnitelmia.

Nyt esillä oleviin suunnitelmiin liittyy myös niinikään perjantaihin 26.4. asti auki oleva Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden karttakysely.

Suunnitteluperiaatteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2020. Kaavarungosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. Kaavarunko esitellään lautakunnalle arviolta 2021 ja lautakunta päättää sen hyväksymisestä. Valmistelun aikana saatuihin mielipiteisiin vastataan vuorovaikutusraportissa. Suunnitteluperiaatteiden ja kaavarungon pohjalta aloitetaan asemakaavojen valmistelu.

Tulevat tilaisuudet:

– Suunnittelijat ovat tavattavissa ennen kävelyä
9.4. klo 14-17, Rastilan kartano, Karavaanikatu 4

– Vartiokylänlahti-kävely, Vuosaaren puolella suunnittelijoiden kanssa.
9.4. klo 17-19, Lähtöpisteenä Rastilan kartano

– Suunnittelijat ovat tavattavissa ennen kävelyä
25.4. klo 14-17, Puotilan kartano, Puotilantie 7.

– Vartiokylänlahti-kävely, Vartiokylän puolella suunnittelijoiden kanssa.
25.4. klo 17-19, Lähtöpisteenä Puotilan kartano

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2019

Linkit:

Karttakysely 15.3.-26.4.2019