11. maaliskuuta 2013

FCG report comparing KSV's plan with OURCity's

You can now download the report done by FCG

http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/meri-rastilan-vaihtoehtotarkastelu

A brief description below:

Konsulttitoimisto FCG:n raportti

Pro Meri-Rastila on paikallinen työryhmä, joka toimii Meri-Rastilan ja sitä ympäröivän alueen hyväksi. Sen tarkoitus on kehittää Meri-Rastilaa kauniina, vihreänä ja monikulttuurisena asuinalueena. Aktiivisuutensa ansiosta Pro Meri-Rastila sai epäsuoraa rahoitusta Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Brickstarter-hankkeesta (http://brickstarter.org). Hankkeessa kehitetään alustaa, joka mahdollistaisi kaikkien kansalaisten omaa arkipäivää helpottavien ja kestävää kehitystä edistävien ideoiden esiin saamista ja työstämistä kehityshankkeiksi.


Sitran rahoituksella Pro Meri-Rastila pystyi palkkaamaan FCG-konsulttiyhtiön (Finnish Consulting Group), www.fcg.fi vertailemaan taloudellisista ja ympäristönäkökulmista AMP: tä ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston tuottamaa länsirannan osayleiskaavaa. Tarkoituksena on saada kolmannen osapuolen analyysi ko. suunnitelmista ja edistää kaupungin viranomaisten ja Meri-Rastilan asukkaiden välistä kiihkotonta vuoropuhelua.

FCG consulting company report

Pro Meri-Rastila Liike is a local action group who is concerned about Meri-Rastila and the surrounding area.  Its aim is to promote Meri-Rastila as a beautiful, green and multicultural neighbourhood.

As a result of the Alternative Master-Plan project members of the Pro Meri-Rastila Liike received indirect funding from Sitra's Brickstarter project (http://brickstarter.org/). Sitra is the Finnish Innovation Fund and Brickstarter is a 21st century social service, which “enables everyday people, using everyday technology and culture, to articulate and progress sustainable ideas about their community. Brickstarter is a platform to turn possibilities into proposals into real projects.”

With this funding Pro Meri-Rastila Liike was obliged to employ FCG (Finnish Consulting Group), http://www.fcg.fi/ to carry out a financial and ecological appraisal of the OURCity Alternative Master-Plan compared to the kaupunkisuunnitteluvirasto plan. The idea behind this was to gain a third party analysis of the projects and to encourage authentic none-opinionated discussion between the city and the residents of Meri-Rastila.

7. maaliskuuta 2013

Lautakunnat lausuivat Meri-Rastilan osayleiskaavasta

Meri-Rastilan länsirannan metsää, kuva Olli Vento.
Sekä ympäristölautakunta että yleisten töiden lautakunta ovat antaneet lausuntonsa Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta.

Yleisten töiden lautakunta päätyi yksimielisesti muuttamaan sille tarjotun lausunnon arvokkaan luontoalueen säilyttämistä tukevaksi. Ympäristölautakunnan lausunto jäi metsän kannalta huonoksi, vaikka Leo Stranius oli käyttänyt runsaasti aikaa vastaehdotuksen tekemiseen. Stranius myös jätti lautakunnan päätökseen eriävän mielipiteen yhdessä Timo Pyhälahden (vihr.) ja Alviina Alametsän (vihr.) kanssa. Kiitos heille siitä.

Ympäristölautakunnan kokouksen päätöstiedotteessa on kiinnostava kohta:

"Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Vuosaari Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta nro 12155 Esittelijän muutos: poistetaan ensimmäisen kappaleen viimeinen virke: ”Ympäristökeskuksen biologian ja geologian asiantuntijat ovat osallistuneet luontoalueiden ja muinaisrannan rajaamiseen.”"

Esittelijä on siis halunnut poistaa virkkeen, jonka on mahdollisesti itse kirjoittanut. Tähän voi nähdäkseni olla kaksi vaihtoehtoista syytä:

1) Virke on totta, mutta se on kiusallinen, koska ympäristökeskuksen biologien ja geologien olisi pitänyt ymmärtää, että toteutuessaan kaavaehdotus aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa.
2) Virke ei ole totta, mikä sekään ei antaisi hyvää kuvaa ympäristökeskuksesta.

Surkuhupaisaa on, että lautakunta on äänestänyt, aiheuttaako metsään rakentaminen ja asutuksesta seuraava kuluminen haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja päätynyt tasatulokseen, jolloin puheenjohtaja Matti Niemen (SDP) ääni on ratkaissut sen, ettei rakentamisesta aiheudu haittaa.

Valitettavasti luonnon monimuotoisuus ei tottele äänestystuloksia.

Yleisten töiden lautakunta puolestaan päätti yksimielisesti vastoin esittelijän esitystä. Esittelijän lausuntoehdotuksen alkuosa (kaksi kappaletta) korvattiin seuraavalla tekstillä:

Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä.

Lisäksi otsikon Viheralueet alla oleva kolmas kappale (”Osayleiskaavaehdotuksella ei ole heikentävää vaikutusta…”) sekä kohta Luontoarvot ja metsäluonto poistettiin.

Teksti: Hanna-Leena Ylinen    

5. maaliskuuta 2013

Sitra käyttää OURCity-suunnitelmaa esimerkkinä

Sitran sivulta löytyy artikkeli, jossa Meri-Rastilan OURCity-suunnitelma on nostettu esimerkiksi asukaslähtöisestä yhteissuunnittelusta.

Tässä lainaus artikkelista:

"Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset, asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset."