6. syyskuuta 2019

Meri-Rastilan asemakaavan länsiosa päätöksentekoon

Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaava etenee päätöksentekoon kahdessa osassa. Ensimmäiseksi kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi viedään nyt asemakaavaehdotus, joka kattaa alueen länsiosan. Länsiosa rajautuu idässä Rikipolkuun, Haruspuiston itäreunaan, Meri-Rastilan tiehen, Harbonkatuun ja Ison Kallahden puistoon.

Toissavuotiseen luonnokseen verrattuna kaavasta on vähennetty jonkin verran rakentamista viheralueiden reunoilta. Rakennusten sijoittelua on tarkennettu muun muassa niin, että rakennukset aiheuttavat vähemmän häiriötä olemassa olevien asuntojen näkymille.

Rakennusten julkisivujen käsittelyyn sekä tonttien vehreyteen ja kallioalueiden säilyttämiseen liittyviä määräyksiä on tarkennettu. Osalle rakennuksista on lisätty velvoitteita käyttää puuta rakennusmateriaalina. Myös matalaenergiarakentamista ja uusiutuvia energiamuotoja tuetaan kaavaratkaisuilla.

Kaavaehdotus mahdollistaa myös aiempaa useamman asuintalon korvaamisen uudella rakennuksella. Kävelyn ja pyöräilyn reitistön toimivuutta on jatkokehitetty ja lyhyitä uusia katuja on siirretty ja osin poistettu liikennesuunnitelman tarkennuttua.

Jos lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtävillä ja siitä voi jättää muistutuksen. Lopullisesti asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Itäosan kaavaehdotus on tavoitteena viedä lautakunnan käsittelyyn joulukuun 2019 aikana.

Kaupunkiympäristön esityslistat
Asemakaavan suunnitteluaineisto