21. joulukuuta 2010

Yhteislausunto Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta (HELSY, UYSP, Helsingin latu)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Helsingin Latu katsovat Meri-Rastilan länsirannan kaavoituksen heikentävän huomattavasti Meri-Rastilan tärkeän luonto- ja viheralueen luonto- ja virkistysarvoja. Lisäksi kaava on osin maakuntakaavan vastainen. Näistä syistä lausunnonantajat vaativat kaavahankkeen keskeyttämistä.

Lue koko lausunto: Mielipide Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta. Varsinaisessa lausunnossa liitteenä oleva kartta ei valitettavasti ole tekijänoikeudellisista syistä julkistettavissa verkossa, toisin kuin kartan Kuvioselosteet. Kiinnostuneet voivat tutustua itse karttaan Asukaskahvila Fokassa.

10. joulukuuta 2010

Pro Meri-Rastilan mielipide Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta

Pro Meri-Rastila –ryhmä vastustaa osayleiskaavaluonnosta Meri-Rastilan länsirannan rakentamisen osalta. Sen sijaan ostoskeskuksen ja metroaseman ympäristön kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen ryhmän kanta on myönteinen.

Osayleiskaavan keskeisimpänä kohteena oleva Meri-Rastilan länsiranta on käytetyin ja helpoiten lähestyttävä osa Meri-Rastilan ulkoilualuetta, joka metsineen ja rantoineen hakee vertaistaan virkistysalueena. Alueelle pääsee metrolla, mikä lisää kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuutta virkistymiseen metsäisessä luonnossa. Tämä tekee alueesta hyvin merkittävän Helsingille.

Juuri luonto houkuttelee Meri-Rastilaan monipuolista asukaskuntaa ja nykyiset metsäalueet lisäävät erilaisten asukkaiden kanssakäymistä ja kohtaamista. Meri-Rastilan imagoa ei paranna lisärakentaminen tärkeälle virkistysalueelle. Lisäksi uusi alue luonnoksessa esitetyn kaltaisena todennäköisesti eriytyisi omaksi saarekkeekseen erilleen muusta Meri-Rastilasta. Meluesteeksi kaavailtu toimistokorttelikaan ei ole realistinen suunnitelma. Uusia toimistotyöpaikkoja ei ole Helsingissä syntynyt edes lähempänä keskustaa.

Meri-Rastilan palvelujen kehittämistä on esitetty perusteena länsirannan rakentamiselle. Luonnoksessa ehdotetun rakentamisen toteutuessa palvelujen lisäys olisi niin pientä, ettei se korvaisi rakentamisen aiheuttamaa asumisviihtyvyyden vähenemistä. Rakentamisen vaikutukset myös ulottuisivat rakennettavaa aluetta laajemmalle. Puiden vesitalous, valaistusolot ja koko eliöstö muuttuisivat isolla alueella. Tuulten haitalliset vaikutukset puustolle ja asukkaille voimistuisivat. Metsän nykyinen virkistävä ja suojeleva luonne ei voisi säilyä hyvästä tahdosta huolimatta.

Ilmastonmuutosta ei hillitä rakentamalla nykyisten metsien paikalle, ovathan ne merkittäviä hiilivarastoja. Metsä myös puhdistaa ilmaa ja vähentää melua. Meri-Rastilan ulkoilualue on merkittävä kansanterveyden kannalta (ks. esimerkiksi Tyrväinen & Korpela: Luonnosta terveyttä onnistuneella kaupunkisuunnittelulla, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 6/2009). Ko. tutkimuksen mukaan lähellä olevat viheralueet ovat merkittäviä fyysisen ja psyykkisen terveyshyödyn tuottajia. Kaupunkilaisille tärkeitä viheralueen ominaisuuksia ovat rauha, hiljaisuus ja rakentamattoman metsän tuntu, jotka voivat toteutua vain riittävän kokoisella, yhtenäisellä virkistysalueella. Pro Meri-Rastila –ryhmä esittää, että tutkimustulokset rakentamattoman kaupunkiluonnon merkityksestä otetaan kaavoitustyön lähtökohdaksi.

Vuosaari on viime vuosikymmeninä ollut Helsingin suurin aluerakennuskohde, joten vuosaarelaiset ovat jo kantaneet oman osuutensa pääkaupunkiseudun asuttamisesta. Helsingin vuosittainen asuntotuotantotavoite ei myöskään ole toteutunut vuosiin ja koko tavoite tulisi uudistaa realistisemmaksi. Ylimitoitettua asuntotuotantotavoitetta ei voi käyttää tekosyynä merkittävän luontoalueen tuhoamiselle.

Helsingissä 7.12.2010

Pro Meri-Rastila -ryhmän puolesta,

Laura Assmuth, Matti Lipponen, Eija Autio,
Jaana Pylkkänen, Tapani Aarnio, Kirsti Valkonen,
Martin Forstén, Anja Hinkkanen ja Tiina Sillgren

6. joulukuuta 2010

Kuvia MetsäTaisto-tapahtumasta

Meri-Rastilan länsirannalla 7. marraskuuta 2010 järjestetystä Taiston päivän MetsäTaisto-tapahtumasta otettuja valokuvia on nyt koottu omalle sivulleen: Kuvia MetsäTaisto-tapahtumasta.