22. maaliskuuta 2010

Avoin kirje


Pro Meri-Rastila lähetti helmikuussa avoimen kirjeen Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille sekä myös valtuustoryhmille.

AVOIN KIRJE HELSINGIN
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
JÄSENILLE JA VALTUUSTORYHMILLE

Helsingissä on haluttu kaavoittaa merkittäviä viheralueita asuntoalueiksi. Meri-Rastilassa on käynnissä samanlainen prosessi.

Kysymme alueen asukkaina ja äänestäjinä:

1. Onko Meri-Rastilan länsirannan rakentamisesta olemassa alustavia sopimuksia valtuustoryhmien kesken vastineeksi jonkun muun alueen rakentamatta jättämisestä?

2. Onko alueen rakentamisesta olemassa alustavia sopimuksia mahdollisten rakennuttajien kanssa?

3. Onko asukkaiden virkistys- ja luontoarvojen aina jäätävä kovan bisneksen/byrokratian/poliitiikan jalkoihin (asunnoilla ja työpaikoilla on taloudellinen arvo, asukkaiden tarpeilla ei)?

4. Ovatko soveliaammat rakennusalueet loppumassa, koska näitä asukkaiden paljon käyttämiä ja hupenevia metsäalueita halutaan käyttää asuntojen rakentamiseen?

5. Vuosaaressa on satama ja Mikkelin verran asukkaita monista kulttuureista. Eikö Vuosaari ole jo tarpeeksi rakennettu, jotta laatu eli palvelujen ja ympäristön kehittäminen saisi etusijan kaupunkisuunnittelussa ja kunnallispolitiikassa?

Helsingin Meri-Rastilassa 4.2.2010


Useat lautakunnan jäsenet vastasivat kirjeeseen. Pro Meri-Rastila -työryhmä lähetti uuden kirjeen, jossa vastattiin muutamiin yleisimpiin vastausviesteissä esitettyihin länsirannan rakentamista puoltaviin argumentteihin.


Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille sekä valtuustoryhmille

Pro Meri-Rastila -ryhmä kiittää saamistaan vastauksista aiemmin lähettämiinsä kysymyksiin.

Vastauksissa tuli esille näkemys siitä, että Vuosaaressa on enemmän viheralueita kuin muualla Helsingissä. Väite pitää osittain paikkansa. Ulkoilualueemme ovat kuitenkin kaikkien helsinkiläisten käytössä muun muassa erittäin hyvien julkisten liikenneyhteyksien ansiosta. Ei kai Paloheinänkään ulkoilualuetta kukaan vakavissaan esitä rakennettavaksi, vaikka alueen asukkailla on viheralueita huomattavasti enemmän kuin vaikkapa kalliolaisilla. Vuosaaren imagolle ulkoilualueilla on yhä edelleen huomattava positiivinen merkitys ja vapaat luonnontilaiset merenrannat ovat olennaisen tärkeitä vuosaarelaiselle maisemalle.

Mielestämme kestävää kehitystä on myös se, että ulkoilemaan ja virkistymään pääsee ilman omaa autoa. Monet nykyisistä asukkaista ovat muuttaneet alueelle juuri tästä syystä. Metroreitin laajetessa Espooseen Meri-Rastilan ulkoilualue tulee olemaan entistä paremmin myös muun pääkaupunkiseudun asukkaiden käytettävissä.

Meri-Rastilan länsirannan nyt rakennettavaksi esitetty alue on vastauksissa mainituista koko ulkoilualueen 50 viheraluehehtaarista maisemallisesti monipuolisin ja arvokkain sekä saavutettavuudeltaan ylivertaisesti paras. Yhtenäisen ulkoilualueen pienentäminen suunnitellulla tavalla ei takaisi jäljelle jäävän osan virkistys- ja luontoarvojen säilymistä. Maaston kuluminen sekä tuuli- ja kosteusolosuhteiden muuttuminen olisi peruuttamatonta ja esimerkiksi lapsiperheiden mahdollisuus päästä helposti lähimetsään huononisi ratkaisevasti.

Vastauksissa esille tullut näkökohta, että alueen sosiaalista tasapainoa parannettaisiin poistamalla nykyisiltä Meri-Rastilan omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asujilta suosittu lähivirkistysalue, on kestämätön. Viheralue on keskeinen osa alueen paikallisidentiteettiä, jota kaavailtu massiivinen rakentaminen heikentäisi kohtalokkaasti. Lisäksi uusi alue todennäköisesti eriytyisi asukkaidensa mielessä omaksi saarekkeekseen erilleen muusta Meri-Rastilasta. Rakentaminen ei myöskään parantaisi perheiden mahdollisuutta asettua Helsinkiin. Alueen maasto- ja meluolosuhteiden johdosta rakentaminen olisi kallista ja nostaisi kaavailtujen asuntojen hinnat tavallisen palkansaajan ulottumattomiin. Vuosaaressa on tälläkin hetkellä useita isoja asuntoja myymättä, eikä jo kaavoitettujen alueiden rakentaminen Ramsinrannassa tai Aurinkolahdessa ole edennyt suunnitellusti.

Meri-Rastilan palvelujen kehittämistä on myös esitetty perusteena ulkoilualueelle rakentamiselle. Palveluja kehittäisi kuitenkin vain erittäin laaja rakentaminen ja tässäkin tapauksessa muutos palveluihin olisi todennäköisesti vain yksi uusi päiväkoti ja ala-aste uudelle alueelle. Tällainen palvelujen lisäys ei korvaisi rakentamisen aiheuttamaa asumisviihtyvyyden vähenemistä. Meri-Rastilan oman terveysaseman lakkauttamisen jälkeen suuri osa asukkaiden palveluista sijaitsee tulevaisuudessakin joka tapauksessa Vuosaaren keskustassa.

Todettakoon vielä, että Pro Meri-Rastila -ryhmä ei aikanaan vastustanut Ramsinranta I:n, Ramsinranta II:n tai Ramsinranta III:n rakentamista. Länsirannan rakentamisessa kuitenkin tapahtuisi niin suuri ja peruuttamaton virhe, että paikallisina alueen tuntijoina haluamme painokkaasti tuoda asukkaiden ja äänestäjien näkemyksen asiasta myös poliittisten päättäjien tietoon.