30. kesäkuuta 2016

Pro Meri-Rastilan kannanotto Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen esiluonnokseen

Kannanotto Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksesta


Pro Meri-Rastila -liike peräänkuuluttaa Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen kantavaa ideaa tai ajatusta, millä alueen täydennysrakentaminen toteutetaan. Täydennysrakentamisen kantavana johtotähtenä tulisi liikkeen mielestä olla alueen merellisyys, luonnonläheisyys ja monikulttuurisuus. Urbaanin kaupunkimaiseman tulee olla luontevassa ja harmonisessa vuoropuhelussa alueen metsäisen, kallioisen ja merellisen maiseman kanssa. Luonnonläheisyyden tulisi näkyä esimerkiksi rakennusten materiaalivalinnoissa ja muodoissa. Rakennuksissa tulisi suosia materiaalina puuta joko siten, että kerrostalot ovat puukerrostaloja tai puuverhoiltuja. Erityisesti mitä lähemmäs rantaa ja metsiä rakennetaan, sitä kaupunkikuvallisesti tärkeämpää rakennusten maisemointi luontoympäristöön sopivaksi on. Myös rakennusten muodon ja muun arkkitehtuurin tulisi ilmentää alueen ominaispiirteitä. Laatikkomaista rakentamista tulisi välttää.

Pro Meri-Rastila liike on edelleen huolissaan rakentamisen massiivisuudesta ja pitää asukastavoitetta ylimitoitettuna alueelle.

Ison Kallahden puisto


Ison Kallahden puisto tulisi jättää kokonaan rakentamatta ja kehittää sitä villinä kaupunkipuistona maltillisine viljelylaatikkoviljelmineen, omenapuineen ja suurine tammineen. Puistosta voisi kehittää jokaisen vuosaarelaisen hieman villiintyneen ”isoäidin omakotitalon takapihan”, jossa villiniityn kukat kukkivat ja luonto kutsuu rauhoittumaan. Mikäli rakentamista alueelle tulee, sen tulisi olla hyvin maltillista ja sijaita aivan alueen kulmassa Harbonkadun ja Kallahden kylän ohittavan kävelytien risteyksessä.  Mieluisinta olisi jos alueen puistomaisuutta kunnioitettaisiin ja tontin kulman rakennuksena olisi mielikuvituksellinen kasvihuone osana kaupunkiviljelypuistoa – paikassa, jossa itse asiassa on aikaisemminkin ollut kasvihuone. Mahdollisen rakentamisen tulee puistossa olla matalaa, kevyttä ja Kallahden kylän skandinaavisen arkkitehtuurin kanssa yhteen sopivaa.
 

Ole Kandelinin puisto ja Kallahden koulun ympäristö


Harbonkadun ja Meri-Rastilan tien kulmaukseen, Ole Kandelinin puistoon, sekä Meri-Rastilan tien ja Kallahden kylän ohittavan kävelytien varrelle tulevien kerrostalojen olisi hyvä sulautua erinomaisesti maisemaan. Tässä kohden olisi erityisen suotavaa suosia puurakentamista ja esimerkiksi tummaa puuverhoilua, jotta rakennukset eivät hyppää silmille ja leikkaa maisemaa väkivaltaisesti. Materiaalivalinnoissa ja arkkitehtuurisissa muodoissa tulisi ohjata maisemoimaan rakennuksia ja saada ne sulautumaan metsäiseen ja kallioiseen maisemaan.  Kallahden koulun viereiset kalliot olisi syytä säilyttää mahdollisimman eheinä ja rajoittaa rakentamista Ison Kallahden puiston läheisyydessä.

Pro Meri-Rastila -liike huomauttaa, että Kallvikinniementien itäpuoli samoin kun Pohjavedenpuisto kuuluvat itse asiassa Vuosaaren Kallahden osa-alueeseen. On sääli, että suunnitelmassa ollaan viemässä varsin tiiviisti rakennetun Kallahden alueen vehreyttä pois näinkin voimakkaasti. Pro Meri Rastila -liike katsoo että erityisesti Ullaksen kahvilan viereinen alue Kallvikinniementien varrella tulisi jättää kokonaan rakentamattomaksi puistoalueeksi. Näin voidaan säilyttää yhtenäinen puistomainen alue meren rannan läheisyydessä, mikä olisi maisemallisesti merkittävä asia ja kaupunkikuvaa eheyttävä ja luontoa ja merellisyyttä kunnioittava valinta.

Luonto- ja puistoalueiden säilyminen Meri-Rastilassa on erityisen tärkeää myös alueen sosio-ekonomisen aseman vuoksi. Monilla Meri-Rastilan ja Kallahden alueen asukkailla ei ole omaa kesämökkiä saati venettä tai varaa matkustella ulkomailla. He viettävät perheineen erityisen paljon vapaa-aikaansa omalla asuinalueellaan.

Haruspuiston alue


Pro Meri-Rastila -liike on huolissaan Meri-Rastilan sydämen, Haruspuiston ympäristön, massiivisesta rakentamisesta. Rakennusmassaa on suunnitteilla niin paljon, että liike on huolissaan alueen viihtyvyyden laskemisesta. Pro Meri-Rastila -liike katsoo, että alueen uuden rakennuskannan tulisi olla ainakin osittain asumisoikeusasuntoja, jotta alueen tasapainottaminen tapahtuu myös Meri-Rastilan keskiosassa. Jotta myös omistusasuntojen sekoittaminen alueelle olisi mahdollista toteuttaa, tulee alueen arkkitehtuuriin kiinnittää erityistä huomiota. Mielenkiintoisin taloratkaisuin myös omistusasujat löytävät Meri-Rastilan viehkeyden.

Alueen merellisyyden uudet asukkaat voisivat löytää uusilla innovatiivisilla ratkaisuilla, joilla asuntojen yhteyteen tai sopimuksiin liitettäisiin esimerkiksi mahdollisuus omaan kanootin tai pienveneen säilytyspaikkaan. Esimerkiksi osaan Rastilan pientaloalueen tonttisopimuksista sisältyi jo 1950-luvulla oma venepaikka kiinteistöjen yhdessä omistamalla yhteismaalla Vartiokylänlahden rannalla. Nykyään Rastilan Veneilijät ry:n hallinnoima pieni venesatama sijaitsee Lokitien päässä.

Ostoskeskuksen ympäristö ja Meri-Rastilan tien alkupää


Meri-Rastilaa kehitettäessä on hyvä huomioida naapurikeskusten vetovoima ja luoda Meri-Rastilalle erottautumiskeinoja, jotka pohjautuvat niihin syihin, joista alueen asukkaat ovat kiintyneet Meri-Rastilaan sekä houkuttelevat asiakkaita (asukkaita) myös muilta alueilta.

Täydennysrakentamisessa on tärkeää esteettisyys ja omaleimainen ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Ostoskeskuksen ympäristön rakentaminen voisi mielellään olla yleisilmeeltään vaaleaa, kuten jo olemassa oleva rakennuskantakin on. Länsirannan ja Meri-Rastilan tien välisten uusien talojen korkeutta on syytä madaltaa, jotta ne rytmittyvät paremmin nykyisen matalan rakentamisen taakse. Talojen asettelu on syytä tehdä niin, että ne eivät varjosta liikaa olemassa olevia koteja. Tässä kohden asia on erityisen tärkeää huomioida, sillä suunnitelmassa olevat uudet talot asettuvat juuri auringon puolelle.

Alueella on erityinen tarve myös suurille, yhteiseen käyttöön soveltuville kokoontumis- ja harrastetiloille. Luontevin sijaintipaikka tilalle olisi ostoskeskuksen läheisyys.

Rakennetuissa ympäristöissä, esimerkiksi ostoskeskuksen toreilla, Pro Meri-Rastila -liike näkisi mieluusti meriaiheista ympäristötaidetta tai esimerkiksi suihkulähteitä korostamassa alueen merellisyyttä.

Lopuksi


Pro Meri Rastila -liike toivoo, että Meri-Rastilan alueen täydennysrakentamisessa otetaan vahvasti esiin alueen erityispiirteet: merellisyys, luonnonläheisyys ja monikulttuurisuus. Allekirjoittanut on huolestunut rakentamisen massiivisuudesta ja asukasluvun lähes kaksinkertaistamisesta. Sen seurauksena viheralueet vähenevät ja nykyisten asukkaiden asumismukavuus heikkenee, kun ainakin kaksi kertaa olemassa olevia korkeampia taloja rakennetaan nykyisten viereen.

Meri-Rastilan alueella on paljon annettavaa sekä helsinkiläisille että turisteille, joten alueen nykyisiä vahvuuksia tulisi huolella vaalia ja edelleen voimistaa ja jalostaa. Helsingissä ja Vuosaaressa omaleimaista on se, että sekä urbaani että luonto mahtuvat samaan kaupunkiin – hyödynnetään sitä.


Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta


Hanna-Kaisa Siimes

8. kesäkuuta 2016

Pro Meri-Rastilan ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistyksen kannanotto yleiskaavaehdotukseen

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Ramsinniemen ja Rastilan kulttuuriympäristöt ja luontoarvot säilytettävä

Pro Meri-Rastila -liike ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistys ry haluavat kiinnittää kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten huomiota Meri-Rastilan ja Ramsinniemen alueiden ongelmallisiin yleiskaavamerkintöihin.

Allekirjoittajat esittävät yleiskaavan rakentamismerkintöjen poistamista Ramsinniemestä sekä rakentamismerkintöjen muuttamista Rastilan kartanon ja sen puiston alueella.

Pro Meri-Rastila -liikkeen ja Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistyksen mielestä Meri-Rastilan ja Ramsinniemen aluetta tulee kehittää tasapainoisena, luonnonläheisenä, alueen luontoarvot ja merellisyyden hyvin huomioon ottavana alueena. Alueella on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä kartano puistoalueineen sekä suojeluarvoa omaavia huviloita puutarha- ja piha-alueineen.

Merkittävien luonto- ja virkistysalueiden sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen säilyttää kaupungin kerroksellisuutta ja historiaa myös tuleville sukupolville sekä alueelle nyt jo tehtyjen ja työn alla olevien rakennuspäätösten mukana tuoville tuhansille uusille asukkaille. Historian näkyminen kaupunkikuvassa sekä mielekkäiden ympäristöjen säilyttäminen alueella auttavat ihmisiä juurtumaan ja viihtymään asuinalueellaan. Juurtuminen ja kiintyminen omaan kotipaikkaan ehkäisevät tehokkaasti segregaatiota ja edistävät positiivista yhteisöllisyyttä.

Alueen erityispiirteiden kunnioittamisella on myös suuri kaupunkikuvallinen merkitys. Voimakas viheralueille tunkeutuminen nakertaa koko Helsingin mainetta vehreänä ja viihtyisänä kaupunkina ja tekee siitä sieluttoman ja historiattoman.

Allekirjoittajat yhtyvät Vuosaari-Seuran, Vuosaari-toimikunnan ja Vuosaari-Säätiön tammikuussa 2016 antamaan muistutukseen Rastilan kartanon alueen ja Ramsinniemen osalta.

Rastilan kartanon alue

”Tiiveimmällä mahdollisella korttelitehokkuusmerkinnällä (Asuntovaltainen alue A1) merkitty alue peittää yleiskaavaehdotuksessa merkittävän osan Rastilan kartanon puistoa ja kokonaan entisen pehtorin talon alueen.” Rastilan kartano puistoineen sekä pehtorin talo tulee allekirjoittajien mielestä mitä pikemmin suojata suojelumerkinnöin.

”Alueen muuttaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi tuhoaisi kartanoalueen yleiskaavahankkeen taustaselvityksissä arvokkaaksi helsinkiläiseksi kulttuuriympäristöksi todetun maisemakokonaisuuden, vaikka itse päärakennus jotenkin säilytettäisiinkin kerrostalokorttelien keskellä.

Kerrostaloaluemerkinnän ei tulisi ylittää Rastilantien jatkon entistä linjaa sen länsipuolelle. Myös alueen korttelitehokkuutta olisi syytä tarkistaa ja porrastaa kunnioittamaan paremmin alueen maisemallisia arvoja.”

Ramsinniemi

Ramsinniemi on luonnoltaan arvokas viheralue ja asukkaille tärkeä ulkoilualue. ”Helsingin metsäluonnon monimuotoisuutta selvittäneissä METSO-inventoinneissa alue liittyy Meri-Rastilan luontokokonaisuuteen (Kohde: M7 Meri-Rastila) ja pääosa alueesta kuuluu kahteen korkeimpaan METSO-kriteeriluokkaan.

Ramsinniemi on myös keskeisimpiä osia Itä-Helsingin kulttuuripuistoksi nimettyä itäistä vihersormea, joka ulottuu Broändan kautta aina Östersundomin reunoille asti. Alueen muuttaminen kerrostaloalueeksi katkaisisi radikaalisti tämän tärkeän merellisen viherkäytävän, varsinkin kun Meri-Rastilan länsirannan ja Vartiosaaren kerrostalorakentaminen on samaan aikaan myös suunnitteilla.

Ramsinniemen alueen tekee arvokkaaksi myös sen merkitys vanhana kesäasutusalueena. Huviloista merkittävä osa on yli sata vuotiaita suojeluarvoa omaavia rakennuksia ja pihaympäristöjä. Suunnittelijoina Lars Sonck, Selim A. Lindqvist, Magnus Schjerfbeck ja Alvar Aalto.

Nykyisessä Helsingin yleiskaavassa sekä oikeusvaikutteisessa Uudenmaan maakuntakaavassa Ramsinniemi on merkitty virkistyskäyttöön Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta. Myös Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on virkistysaluemerkintä säilytetty Ramsinniemessä, joka määritellään myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaavaehdotus on tältä osin yksiselitteisesti maakuntakaavan vastainen.”

Helsingissä 6.6.2016

Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta,

Hanna-Kaisa Siimes

Ramsinniemen kärjen kotiseutuyhdistys ry

Pirjo Salminen

puheenjohtaja