19. kesäkuuta 2024

Mielipide Meri-Rastilan puisto- ja katusuunnitelmista

Pro Meri-Rastila -liike on tutustunut esillä olleisiin Meri-Rastilan uusiin katu- ja puistosuunnitelmiin, ja näkee niiden osoittavan paikoin kiitettävää suunnitelmallista kunnianhimoa, mutta myös valitettavaa piittaamattomuutta monista nykyisen Meri-Rastilan vehreyttä ja viihtyisyyttä luovista ominaispiirteistä.

Varsinkin puisto- ja torialueiden osalta suunnittelutyössä on sivuutettu mahdollisuudet nykyisen Meri-Rastilan pienimittakaavaisuuden, metsäisyyden ja kylämäisyyden säilyttämiseen keksimällä alueelle kokonaan uusi ulkoa päin määritelty keinotekoinen uusi identiteetti.

Useiden tori-, puisto- ja katusuunnitelmien arvioiminen on vaikeaa tai mahdotonta ilman suunnittelualueen keskellä nousevan suuren Meri-Rastilan monitoimitalon kokonaisuuden huomioimista. Monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun toisen vaiheen tulokset julkistetaan ja asetetaan näytteille hankkeen verkkosivujen mukaan kuitenkin vasta joulukuussa.

Katsomme myös, että näin poikkeuksellisen suuren määrän luonnosaineistoa asettaminen nähtäville ja kommenteille samaan aikaan keskellä kesää on erittäin ongelmallista hyvän asukasvuorovaikutuksen kannalta. Näin esimerkiksi sinänsä hyödylliset havainnevideot menevät osin hukkaan. Jos nähtävillä olo olisi ajoitettu keväälle tai siirretty syksyyn, kommentteja olisi saatu enemmän ja myös suunnittelutyö olisi hyötynyt runsaammasta sekä monipuolisemmasta palautteesta.

Esitämme Pro Meri-Rastilan puolesta ohessa muutamia parannus- ja korjausehdotuksia suunnitelmaluonnoksiin jatkotyötä varten. Tässä samassa kannanotossa käsitellään sekä puistosuunnitelma että tori- ja katusuunnitelmat.

Haruspuisto

Puistosuunnitelman luonnoksessa urheilukenttä ja leikkipuisto vaihtavat paikkaa. Koira-aitaukset siirtyvät asemakaavassa osoitettujen uusien kerrostalojen tieltä uuteen sijaintiin idemmäksi Rikipolun varrella. Paikka on nykyään metsää. Haruspuistossa metsää on tuhoutumassa uuden asuinrakentamisen vuoksi paljon alueen eteläosassa jatkettavan Prammikujan pohjoispuolella sekä Harbonpolun varrella sen kaakkoispäässä. Säilyvien metsäalueiden laajuuteen tulisi tämän vuoksi kiinnittää erityistä huomiota, ja toteuttaa myös uudet koira-aitaukset mahdollisimman puustoisina.

Haruspuistoon luonnoksessa ehdotetut muutokset muuttavat paikan hahmoa ja sielua radikaalisti. Luonnos perustuu lainvoimaiseen Meri-Rastilan länsiosan asemakaavaan, joka ei kuitenkaan ota kantaa puistoalueen yksityiskohtiin, vaan jättää puistosuunnitelman laatimiselle huomattavasti erilaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tarkemman suunnittelun osalta.

Nykyinen Haruspuiston leikkipuisto on ollut Meri-Rastilan rakennetun ympäristön vehreä sydän jo kolmen vuosikymmenen ajan. Vanhan leikkialueen rajaus on selkeä, ja paviljonkimainen leikkipuistorakennus sijoittuu luontevasti osin aidatun ja osin istutuksin rajatun alueen sisään. Leikkipuiston työtekijät näkevät koko alueen ja voivat seurata siellä tapahtuvaa toimintaa ja huolehtia paikan siisteydestä. Leikkipuistorakennuksessa lapset ovat voineet käydä vessassa, ja leikkipuiston ulkoleikkivälineet ovat olleet kätevästi saatavilla läheisen rakennuksen tiloista.

Nykyinen leikkipuistorakennus on tarkoitus purkaa ja siirtää leikkipuiston vaatimat sisätoiminnot uuden monitoimitalon tiloihin. Suunnitelmaluonnoksessa leikkipuisto leviää suurelle alueelle tulevan monitoimitalon itäpuolelta aina nykyiselle kahluualtaalle asti. Tuleva uusi leikkialue on luonnoksessa kuitenkin rajattu suppeammaksi ja kahluuallas sijoittuu oudosti rajauksen ulkopuolelle. Herääkin aiheellinen kysymys, kenelle kahluuallas aurinkotuoleineen on oikein tarkoitettu.

Leikkipuiston sisätilojen sijoittaminen verrattain kauas ja erilleen leikkialueesta kävely- ja pyöräilytien toiselle puolelle on asemakaavasta peräisin oleva epäviisas linjaus. Leikkialuetta on melkein kaikkialla, mutta varsinaista leikkipuistoa ei oikein missään. Toivottavasti tämä ei ole ollut suunnittelun tarkoitus. Leikkipuiston käyttäjien ja valvovien työtekijöiden kannalta huono tilanne olisi ainakin osin korjattavissa sijoittamalla leikkialuetta rajaavat rakenteet uudelleen ja paremmin suhteessa monitoimitaloon ja urheilukenttään.

Reunarakenteiden osalta kannatamme betonin sijasta puuaitoja ja istutuksia nykyiseen tapaan. Pohjamateriaalina puolamme hiekkaa ja kivituhkaa muovipohjaisten materiaalien sijaan siellä missä pehmustettujen alustojen käyttö ei turvallisuussyistä ole välttämätöntä. Hiekka imeyttää myös hulevesiä maaperään toisin kuin muovipohjaiset alustat, jotka lisäävät lasten muutenkin runsasta altistumista mikromuoveille.

Nykyisen Haruspuiston tunnusmerkkejä pitäisi säilyttää aina kun se mahdollista. Esimerkiksi puiston pohjoisosassa polkujen risteyksessä oleva ankkurikuva tulisi säilyttää. Samoin skeittialueelle ilmestyneiden graffitien säästäminen uuden rakenteen osana toisi kivaa jatkuvuutta paikan elettyyn ja koettuun ympäristöön.

Puistosuunnitelman selostuksessa ei avata tarkemmin puistoon osoitettua pumptrackalueen toteuttamistapaa. Alue on luonnospiirustuksessa merkitty niityksi.

Harbonpolun kaakkoispään tasauksen laskemista 2,5 metrillä kallioita räjäyttämällä emme pidä tarpeellisena. Maaston vaihtelevuus on yksi Haruspuiston hienoimmista ominaispiirteistä.

Meri-Rastilan tori

Meri-Rastilan torille on suunnitelmaluonnoksessa ideoitu voimakkaan kierteen muotoinen keskusviheraihe, joka kattaa koko aukion. Viheraihe on kunnianhimoinen ja monipuolinen, mutta vähentää paikan torimaisuutta. Jatkotyössä pitäisi varmistaa paremmin myös torilla järjestettävien erilaisten tapahtumien mahdollistaminen. Esimerkiksi Meri-Rastilan kyläjuhlia on järjestetty paikalla jo vuosia. Vielä suunnittelussa olevien lähitalojen fasadien ja paikan yleisten kulkuväylien kokonaisuus tulee huomioida torialueen lopullisessa suunnitelmassa. Autoilu torin läpi on estettävä kokonaan.

Fokkatori

Kasvillisuutta pitäisi sijoittaa uudelleen esimerkiksi Fokkatorin reunoille, jotta aukion torimaisuus säilyisi. Myös lasten sujuva sekä turvallinen saapuminen ja tuominen tulevassa monitoimitalossa sijaitsevaan päiväkotiin ja kouluun on syytä huomioida istutusten sijoittelussa.

Kadut

Meri-Rastilan tielle ja muuallekin ehdotetaan suunnitelmaluonnoksissa sijoitettavan köynnöspylväitä nykyisten lehmusten sijaan. Perusteena selostuksessa kerrotaan, että puiden vaatimalle kasvualustalle ei ole monissa kohdin tilaa riittävästi. Kannatamme köynnöspylväiden sijasta suosittavan mieluiten puita, tai jos se on täysin mahdotonta, niin muuta kasvillisuutta. Jos köynnöspylväät kuitenkin toteutetaan, niin ne tulisi tehdä luonnonmateriaaleista ja valitsemalla niihin sellaisia kasveja, jotka ovat lehdessä mahdollisimman suuren osan vuotta, eikä muutaman kesäkuukauden.

Meri-Rastilaan saapumisen porttiaihe vaatii kunnianhimoisempaa suunnittelua. Köynnöspylväiden sijaan voisi selvittää myös alueelle tilattavien taideteosten sijoittamista porttimaisena rakenteena alueelle saavuttaessa.

Haruspolulla autojen liikkumista estävät pollarit tulisi sijoittaa polun länsipäähän, ja osoittaa huoltoliikenne alueelle idän suunnasta.

Katu- ja polkuosuuksien reunoille ehdotamme variaatiota eri puu- ja pensaslajien osalta: esimerkiksi niin, että tiekohtaisesti istutettaisiin aina samaa lajia, mutta eri lajeja eri kaduille ja poluille.

Lopuksi

Meri-Rastilan monitoimitalon vielä hyvin keskeneräinen suunnittelu vaikeuttaa merkittävästi nyt nähtävillä olleiden suunnitelmaluonnosten arviointia. Loppuvuodesta tilanne on toivottavasti toinen ja suunnitelmia voidaan vielä synkronoida paremmin toisiinsa. Tässä jatkovaiheessa suunnitelmien vuorovaikuttamiselle tulisikin vielä varata riittävästi aikaa. Aivan erityisesti tämä koskee Haruspuiston suunnitelmaa.

Toreille ja kaduille kiitettävän runsaasti osoitettujen erilaisten viheristutusten jatkuvuus ja riittävä hoito myös tulevaisuudessa herättää kysymyksiä, eli sitoutuuko kaupunki varmasti huolehtimaan kaikista niistä riittävästi myös sen jälkeen, kun Meri-Rastilan kaupunkiuudistus on valmis. Myös nykyisen ja säilyvän puuston rakennusaikainen suojelu on hyvin tärkeää, eikä sitä voi tässä yhteydessä nyt liikaa korostaa.

Muistutamme lopuksi painokkaasti hyvin mittavan ja maisemassa sekä asukkaiden arkielämään joka tapauksessa suuresti vaikuttavan rakennusvaiheen huolellista ja fiksua toteuttamista. Mitään ikävää ja rumaa väliaikaa ei saa muodostua nykyisen ja tulevan Meri-Rastilan välille, ja myös Haruspuiston suljetun leikkipuiston toiminnan tulisi käynnistyä uudelleen ja jatkua vanhoissa tiloissa aina uuden puiston valmistumiseen asti.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen tulee edistää hyvää elämää alueella myös koko vuosien rakennusvaiheen aikana, eikä kohdistua vain mahdollisesti joskus tulevaisuudessa häämöttävään ideaaliseen Uuteen Meri-Rastilaan.

Helsingissä 17. kesäkuuta 2024

Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta,

Salla Valtari Matti LipponenEi kommentteja:

Lähetä kommentti