29. marraskuuta 2022

Koonti Pelastetaan Merirasti-kappeli! -tilaisuudesta

Pro Meri-Rastila ja nuorten arkkitehtien You Tell Me -kollektiivi järjestivät 25.10.2022 keskustelutilaisuuden Merirasti-kappelin tulevaisuudesta. Merirasti-kappelin kohtalo on epävarma Vuosaaren seurakunnan luopuessa sen käytöstä. Jopa purkaminen uhkaa.

Kappelin on suunnitellut arkkitehti Kaarlo Leppänen vuosina 1991-1993. Rakennuksen epävarma tulevaisuus on osa alueen laajempaa muutosta. Suuri määrä Meri-Rastilan taloja puretaan, ja pelkästään torin ympäriltä puretaan ostoskeskus, kolme asuintaloa sekä koulu, päiväkoti ja nuorisotalo, jotka ovat samassa rakennuksessa. Kappeli vanhan terveysaseman ohella ovat ainoita jäljelle jääviä alkuperäisiä julkisia rakennuksia.

Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja mm. paikallisilta, seurakunnalta sekä kaupunginmuseosta. Tapahtuman avasivat Pro Meri-Rastilan edustajat kertomalla kappelin merkityksestä ja paikallisten kokemuksesta muutosten keskellä. Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä kertoi seurakunnan tilanteesta ja Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus avasi taustoja kiinteistöstä luopumisen taustalla. Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto ja tutkija Anne Salminen esittelivät kappelin suojelun puoltamiseen liittyneitä seikkoja sekä kaupunginmuseon roolia osana kaavoitusta. Paikalla tilaisuudessa oli myös kappelin suunnitelleen arkkitehdin Kaarlo Leppäsen poika Kari Leppänen, joka on myös arkkitehti ja toteuttaa parhaillaan rakennushistoriaselvitystä Merirasti-kappelista. Puheenvuorojen jälkeen avattiin keskustelu yleisölle You Tell Me -kollektiivin fasilitoimana.

Seurakunnan tilanne

Vuosaaren seurakunta poistuu kappelin tiloista vuoden loppuun mnnessä. Poistumispäätökseen vaikutti erityisesti seurakuntayhtymän puolelta tuleva talouskuri. Seurakuntien rahoitusta on merkittävästi leikattu ja monista kiinteistöistä ollaan luopumassa. Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan mukaan Merirastista luopumista puolsi erityisesti sijainti kaupungin vuokratontilla, jonka vuokrat ovat jokaisessa vuokrantarkastuspisteessä nousseet.

Vuosaaren kirkkoherra painotti, että Merirasti-kappeli olisi toiseksi viimeisin tila, josta he luopuisivat. Merirasti-kappelia käyttää seurakunnan lisäksi Katolinen kirkko Suomessa, korealainen Church of Nazarine –seurakunta, Discantus-kuoro, kaksi NA-ryhmää sekä Askeleita Suomeen –ryhmä. Seurakunnan puolesta ikävää on erityisesti kappelista luopumisen aikataulu. Kappelia oltaisiin tarvittu Vuosaaren kirkon väistötilana tulevan remontin ajan.

Rakennus

Kappeli on kärsinyt huonosta sisäilmasta ja on remontin tarpeessa. Keskustelutilaisuudessa paikalla ollut kappelin suunnitteluun osallistunut rakenneinsinööri Simo-Pekka Valtonen toi esiin kappelin rakennusvaiheessa tehtyjä virheitä, jotka ovat johtaneet huonoon kuntoon.

Valtonen, kappelin kuntotutkimuksiin perehtyneenä, kuitenkin huomauttaa rakennuksen olevan täysin korjattavissa ja sisäilmaa voitaisiin parantaa jo ennen massiivista remonttia pienillä toimenpiteillä kuten rungon tiivistämisellä sisältä käsin. Korjauksen pitäisi Valtosen arvioiden mukaan olla kalleimmillaankin halvempaa kuin purkaminen ja uuden vastaavan rakennuksen rakentaminen.

Korjaamista puoltaa myös se, että seurakunta oli jo aloittanut korjaustyöt. Kappelin remonttiin oli budjetoitu tarvittava rahoitus ja alapohja korjattu vuonna 2020. Katto oli myös tarkoitus korjata vuonna 2021, mutta seurakuntayhtymän päätöksestä kattoremontti jätettiin toteuttamatta.

Arkkitehtuurikilpailu

Seurakuntayhtymää oltiin lähestytty kaupungin puolelta tontin mahdollisesta vapautumisesta seurakunnalta. Kappeli on osa Kaarlo Leppäsen suunnittelemaa Merirasti-korttelia, jossa sijaitsee myös koulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Kaikki muut rakennukset kappelia lukuunottamatta aiotaan purkaa ja tilalle rakentaa uusi monitoimitalo. Kaupunki aikoo järjestää uudesta rakennuksesta arkkitehtuurikilpailun ja myös kappelin tontti halutaan liittää osaksi kilpailualuetta. Kappelin korjausaikeista luovuttiin siis osittain koska nähtiin, että tontista luovuttaisiin ja rakennus purettaisiin uuden monitoimirakennuksen tieltä.

Kaava

Juuri lainvoiman saanut Meri-Rastilan länsiosan asemakaava ei edellytä kappelin purkamista, mutta ei toisaalta suojelekaan sitä. Kaavan valmistelussa Helsingin kaupunginmuseo oli puoltanut kappelille kaavaan suojelumerkintää. Merkintää ei kuitenkaan kaavaan lisätty, koska kaavoittajien mukaan tuolloin ei ollut vielä tietoa seurakunnan toiminnan loppumisesta eikä rakennusta nähty siksi erityisen uhanalaisena.

Kappelin tulevaisuus

Keskustelussa nähtiin, ettei seurakunnan poistumista tiloista voida enää estää. On myös epätodennäköistä, että seurakuntayhtymä haluaisi korjata ja hallinnoida kiinteistöä vaikka uusi vuokralainen löytyisikin.

Parhaana lopputuloksena nähtiin kappelin säilyttäminen osana uutta monitoimikorttelia. Tämä edellyttäisi tontin ja rakennuksen luovuttamista kaupungille sekä kilpailuohjelmassa rakennuksen säilyttämisen velvoittamista.

Julkisena rakennuksena kappeli on hyvinkin toimiva. Seurakuntasali olisi helposti muutettavissa esimerkiksi päiväkodin ruokasaliksi tai asukkkaiden kokoontumistilaksi. Rakennuksessa sijaitsee jo valmis laitoskeittiö. Rakennuksen korjaaminen säästäisi viimeisiä paloja alueen alkuperäistä keskustaa sekä tulisi halvemmaksi kuin rakennuksen purkaminen ja uuden vastaavan tilalle rakentaminen. Kappelin hyödyntäminen vähentäisi myös uuden rakentamisen tarvetta uutta monitoimitaloa suunniteltaessa. Kappeli voisi myös tarjota mahdollisesti väistötiloja eri toimijoille alueella, kun olemassa olevia rakennuksia puretaan ennen uuden monitoimitalon valmistumista.

Kappelin kannalta ratkaisevassa asemassa on tontinluovutus takaisin kaupungille. Luopuessaan vuokratontista seurakuntayhtymä on velvoitettu palauttamaan se takaisin kaupungille tyhjänä, ilman rakennusta. Jos erillistä järjestelyä ei sovita, kappeli tullaan purkamaan, kun seurakuntayhtymä luopuu tontista.

Matti Jänkälä

Kirjoittaja on You Tell Me -arkkitehtikollektiivin jäsen. Hän viimeistelee arkkitehdin tutkintoaan Aalto-yliopistossa ja tekee diplomityötä modernin asuinkerrostalokannan säilyttämisestä. Kuva: Outi Lepola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti