5. huhtikuuta 2011

Osayleiskaavaluonnos maakuntakaavan vastainen

Meri-Rastilan ulkoilualueelle suunniteltu kerrostaloalue on selkeästi ympäristöministeriön marraskuussa vuonna 2006 vahvistaman Uudenmaan maakuntakaavan vastainen. Maankäyttö- ja rakennuslain § 32 toteaa maakuntakaavan ja yleiskaavan suhteesta seuraavaa:

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.

Jos yleiskaavaa nyt muutetaan, tulee voimassa oleva maakuntakaava ottaa huomioon suunnittelussa siltä osin kuin uusi kaavaluonnos poikkeaa Yleiskaava 2002:sta.

Maakuntakaavassa
koko nykyinen Meri-Rastilan ulkoilualue on merkitty virkistysalueeksi, kuten ilmenee maakuntakaavan liitekartasta: Uudenmaan maakuntakaava.